Graviditet og fødsel – hva er dine rettigheter som fotballtrener?

Fra tid til annen får jeg henvendelser fra fotballtrenere som lurer på hvilke rettigheter man har som far eller mor nå man skal bli foreldre. Tiden da fotballtrenere mente at de ikke kunne ta fri eller permisjon ved graviditet, er over. Loven kraver at alle følger opp her og innretter seg etter de forventningene samfunnet har – også til fotballtrenere ved fødsel.

  • Artikkelen er hentet fra Fotballtreneren nr. 3/2022.

Om svangerskapskontroll og svangerskapspermisjon

Gravide ansatte har rett til fri med lønn for å gå til nødvendig svangerskapskontroll, så lenge det ikke er mulig å gjennomføre undersøkelsene utenfor arbeidstiden. Dette gjelder uavhengig av hvor ofte hun går til kontroll.

En ansatt som er gravid har rett til svangerskapspermisjon i inntil 12 uker. Hun velger selv om hun vil ta ut permisjonen eller ikke og hvorvidt hun eventuelt vil bruke hele eller bare deler av permisjonsretten. Dersom hun avvikler svangerskapspermisjon, blir permisjonstiden etter fødselen kortet ned med tilsvarende antall uker.

Under permisjonen kan den ansatte ha rett til svangerskapspenger eller foreldrepenger fra Nav.

Om fødselspermisjon

Mor må ta ut permisjon de første 6 ukene etter fødselen, med mindre hun har en legeattest som sier at det er bedre for henne å være i jobb enn å være i permisjon. Ved slik permisjon vil hun motta foreldrepenger fra folketrygden

Om omsorgspermisjon

Far har rett til to uker omsorgspermisjon i forbindelse med fødselen for å bistå mor. Hvis foreldrene ikke bor sammen, kan en annen som bistår mor få denne permisjonsretten.
  Far skal i utgangspunktet ta omsorgspermisjonen innenfor rammen av to uker før og to uker etter fødselen.
  Omsorgspermisjon er i utgangspunktet ulønnet, men far kan velge å ta ut foreldrepenger fra folketrygden i perioden. Dersom han velger dette, vil han ha tilsvarende færre uker med foreldrepenger å ta ut senere. Noen virksomheter har likevel tariffavtale eller egne regler som gir far rett til lønn.

Hvor lang permisjon har foreldre rett til?

Foreldre har rett til totalt 12 måneder permisjon i forbindelse med fødsel. Mors eventuelle svangerskapspermisjon (inntil 12 uker) og fødselspermisjon (6 uker rett etter fødselen) skal regnes med i de 12 månedene.
  I tillegg til disse 12 månedene har hver av foreldrene rett til inntil ett års foreldrepermisjon for hver fødsel. Dette gjelder likevel ikke for ansatte med delvis permisjon.

Kan du bestemme når den ansatte skal ta ut foreldrepermisjon?

Mor skal ha permisjon de 3 siste ukene før fødsel og de 6 første ukene etter fødsel. Ut over dette er det i utgangspunktet den ansatte som bestemmer når hun eller han skal ta ut foreldrepermisjonen. Den ansatte skal imidlertid varsle arbeidsgiver i god tid i forveien.
  Vi anbefaler at arbeidsgiver går i dialog om når den ansatte vil ha permisjon, hvor lenge, og om den det gjelder skal være fullt eller delvis tilbake når den tid kommer.

Hvilke rettigheter har adoptiv- og fosterforeldre?

Adoptiv- og fosterforeldre har rett til to uker omsorgspermisjon når de overtar omsorgen for barnet. Retten gjelder ikke ved adopsjon av stebarn, eller hvis barnet er eldre enn 15 år.
  Adoptivforeldre og fosterforeldre har også rett til foreldrepermisjon i forbindelse med at de tar over omsorgen for barnet. Retten gjelder ikke ved adopsjon av stebarn, eller hvis barnet er over 15 år.

Hva blir regnet som fosterbarn?

Et fosterbarn er et barn som bor hos fosterforeldre; det vil si at barnet er flyttet hjem til andre enn sine biologiske foreldre eller adoptivforeldre. Hvorvidt fosterforeldrene mottar betaling fra myndighetene for å ta seg av barnet, har ingen betydning for permisjonsrettighetene.

Hva er delvis permisjon?

Delvis permisjon vil si at den ansatte jobber i redusert stilling samtidig som hun eller han har foreldrepermisjon. Det innebærer at den totale permisjonstiden blir lengre.
  En eller begge foreldre kan ta ut delvis permisjon. De kan ta ut slik permisjon samtidig, eller etter hverandre.
  Hvilke regler gjelder her? Den ansatte kan ta ut inntil 12 måneder svangerskapspermisjon, fødselspermisjon og foreldrepermisjon som delvis permisjon. Arbeidsgiver avtaler med den ansatte hvordan uttaket skal skje, for eksempel som kortere arbeidsdager eller som færre arbeidsdager per uke. Husk at den ansatte må ta ut permisjonen i løpet av den maksimale permisjonstiden, som er tre år.
  Den ansatte har i utgangspunktet rett til delvis permisjon. Du kan ikke si nei til en slik avtale, med mindre ordningen den ansatte ønsker vil medføre vesentlige ulemper for virksomheten.
  Avtale om delvis permisjon bør være skriftlig.

Når skal den ansatte søke?

Arbeidsgivere bør ha retningslinjer for når og til hvem de ansatte skal søke om permisjon. Den ansatte skal søke så fort som mulig og: 

  • Senest en uke i forveien ved fravær ut over to uker
  • Senest fire uker i forveien ved fravær ut over tolv uker
  • Senest tolv uker i forveien ved fravær ut over ett år

Dersom den ansatte ikke overholder varslingsfristen, blir permisjonen utsatt i samsvar med varslingsfristen. Dette gjelder likevel ikke dersom permisjon er nødvendig på grunn av forhold den ansatte ikke hadde kjennskap til ved fristens utløp.
  De samme reglene gjelder for delvis permisjon.

Permisjon for amming

En ansatt som ammer kan kreve det hun trenger av fri til det. Fritiden kan hun for eksempel ta ut slik: 

  • En halvtime to ganger daglig.
  • Inntil én times redusert arbeidstid per dag.

Den ansatte kan selv velge det som passer henne best.
  Vi anbefaler at arbeidsgiver inngår klare avtaler om tidspunkt for ammefri.

Skal den som har ammefri ha lønn?

Ja. En ansatt som ammer har rett til fri med lønn for å amme inntil én time daglig.
  Retten til lønn under ammefri gjelder bare i barnets første leveår, og bare på dager hvor den avtalte arbeidstiden er sju timer eller mer. Dette gjelder både for heltidsansatte og deltidsansatte.
  Ammefri ut over barnets første leveår, eller på kortere arbeidsdager, gir ikke rett til lønn.

Har gravide krav på svangerskapspenger?

Ja, på visse vilkår. Hun kan ha krav på svangerskapspenger dersom hun må slutte å jobbe fordi arbeidet kan medføre risiko for barnet, og det ikke er mulig for henne å gjøre andre oppgaver i virksomheten.
  Svangerskapspenger er en støtteordning som blir vurdert og eventuelt innvilget av Nav. Nav vil i tilfelle dekke lønn opp til 6G (6 ganger folketrygdens grunnbeløp) fra det tidspunktet den ansatte må slutte å jobbe og frem til tre uker før fødsel. Du finner mer informasjon om dette på hjemmesidene til Nav.
  Dersom den ansatte mottar svangerskapspenger, blir ikke perioden med foreldrepenger etter fødsel forkortet.

Hva med foreldrepenger?

Barnets mor og far har på visse vilkår rett til foreldrepenger fra folketrygden ved fødsel, og ved adopsjon av barn under 15 år. Mor kan senest starte uttaket tre uker før fødselen. De søker hos Nav.
  Foreldrene kan få foreldrepenger i en periode på 49 uker hvis de velger full sats, eller 59 uker hvis de velger redusert sats. Stønadsperioden starter tre uker før termindato.
  Full sats betyr at det blir utbetalt foreldrepenger tilsvarende 100 prosent lønn opp til 6 G. Redusert sats betyr at det blir utbetalt foreldrepenger tilsvarende 80 prosent av lønn opp til 6G.
  Ved fødsel før svangerskapsuke 33 blir stønadsperioden forlenget med samme antall dager som barnet er født før termindatoen. Eventuelle dager med pleiepenger går til fradrag i forlengelsen.
  Stønadsperioden er delt i tre deler: mødrekvoten, fedrekvoten og fellesperioden.

Hvor stor er mødrekvoten?

15 uker av stønadsperioden (inkludert de 6 første ukene etter fødselen) er forbeholdt mor (mødrekvoten) når foreldrene velger full sats. Mødrekvoten blir utvidet til 19 uker når foreldrene velger redusert sats.

Hvor stor er fedrekvoten?

Når foreldrene velger full sats, er 15 uker av stønadsperioden forbeholdt faren (fedrekvoten). Fedrekvoten blir utvidet til 19 uker når foreldrene velger redusert sats.

Hva menes med fellesperioden?

Etter at mor og far har tatt ut 15 uker hver, gjenstår 16 uker til fri fordeling mellom foreldrene, dersom de har valgt full sats. Har de valgt redusert sats, gjenstår 18 uker til fri fordeling.

Utvidet antall uker ved flerfødsel eller ved samtidig adopsjon av to barn

Ved tvillingfødsel, eller ved samtidig adopsjon av to barn, blir foreldrepengeperioden forlenget med 17 uker ved full sats og 21 uker ved redusert sats. Det er fellesperioden som blir utvidet.
  Ved fødsel av minst tre barn, eller ved samtidig adopsjon av minst tre barn, får foreldrene 46 uker ekstra ved full sats og 56 uker ekstra ved redusert sats. Det er fellesperioden som blir utvidet.

Forskudd på støtte fra Nav

Som arbeidsgiver kan man forskuttere ytelser de ansatte har krav på fra folketrygden. Da utbetaler arbeidsgiver beløpet direkte til de ansatte, og sender krav om refusjon til Nav i ettertid. Dette kan du gjøre med både svangerskapspenger og foreldrepenger.
  Du har ikke plikt til å forskuttere slike ytelser, med mindre det er avtalt i arbeidsavtale eller tariffavtale. Hvis du ikke forskutterer, blir disse ytelsene utbetalt direkte fra Nav til den ansatte.
  Ytelsene blir beregnet på samme måte som sykepenger.
  Du får ikke refusjon for utbetalinger som overstiger 6G (6 ganger folketrygdens grunnbeløp).