Vedtekter

Vedtekter for Norsk Fotballtrenerforening. Sist oppdatert på årsmøtet 18. april 2023.

VEDTEKTER NORSK FOTBALLTRENERFORENING

§ 1 HENSIKT

Norsk Fotballtrenerforening (NFT), stiftet 9. november 1986, skal arbeide for trenerens

 1. Stillingsvern
 2. Utdannelse og utvikling
 3. Faglige posisjon og integritet i klubb, organisasjon og samfunn
 4. Faglige møteplasser

§ 2 MEDLEMSKAP

Den som har gjennomført et av NFFs delkurs (16 leksjoner) i trenerutdanning (for fotballtrenere), kan bli medlem av NFT. Etter søknad til styret kan også andre tas opp som medlem.

Medlemmene må betale en årskontingent (12 måneder). Årsmøtet bestemmer størrelsen på beløpene.

Medlemskap differensieres i følgende kategorier:
• GRASROT medlemskap
• BASIS medlemskap
• PROFF medlemskap
• KLUBB medlemskap

Medlemmer som ikke lenger ønsker å være medlem av NFT, er selv ansvarlig for skriftlig å melde seg ut av foreningen. Dersom årsavgiften ikke er betalt innen seks måneder etter fristen som er 01.01 kan medlemmet strykes og regnes som utmeldt av NFT. Skyldig årsavgift kan inndrives etter sivilrettslige regler. Ingen kan tas opp som medlem av NFT uten at tidligere økonomiske forpliktelser er gjort opp.

§ 3 ORGANSISASJON

NFT er en sentral forening for hele landet. Trenerforeningens virksomhet utøves av årsmøtet og styret.

§ 4 ÅRSMØTE

a. Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet.
b. Årsmøtet som er innkalt på lovlig måte er vedtaksført med det antall stemmeberettigete medlemmer som møter.
c. Alle medlemmer som har betalt årets kontingent, har møte- og stemmerett.
d. Årsmøtet holdes hvert år i februar eller mars.
e. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det påkrevd, eller når 2/3 av medlemmene eller 2/3 av årsmøtet krever det. Det behandles kun de spørsmål som har foranlediget det ekstraordinære årsmøtet.
f. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel
g. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt styret senest 4 uker før årsmøtet avholdes.
h. Årsmøtet åpnes av foreningens styreleder.
i.  Ordinært årsmøte har følgende dagsorden:

 1. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å undertegne årsmøtets protokoll
 2. Behandle styrets årsmelding
 3. Behandle foreningens regnskap i revidert stand
 4. Behandle innkomne forslag
 5. Fastsettelse av innmeldingsgebyr og årskontingent
 6. Vedta foreningens budsjett
 7. Valg av:
 • Leder – på ulike årstall
 • Nestleder – på like årstall
 • Tiltaksleder – på ulike årstall
 • Styremedlem – på like årstall
 • Styremedlem – på ulike årstall
 • 1. varamedlem – på like årstall
 • 2. varamedlem – på ulike årstall
 • Valgkomité på 3 medlemmer og et varamedlem

i. Komité for trenerutmerkelser på 3 medlemmer og et varamedlem
j. Hvert medlem har en stemme.
k. Valg avgjøres ved skriftlig votering derom det er flere enn ett forslag. For å bli valgt må en kandidat oppnå mer enn halvparten av stemmene. Alle andre beslutninger gjøres ved håndsopprekking, såfremt ingen av medlemmene krever skriftlig avstemning.
l. Beslutninger tas ved enkelt stemme-flertall. Ved likt stemmetall avgjøres saken ved lederens dobbeltstemme.

§ 5 STYRET

Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret består av leder, nestleder, tiltaksleder, to styremedlemmer og to varamedlemmer, alle valgt for to år av årsmøtet (jfr. § 4).

Styret engasjerer daglig leder og redaktør av ”Fotballtreneren” som kan møte i styremøte, men uten stemmerett.

Styret er vedtaksført når et flertall av medlemmene møter.

Alle avstemninger skjer åpent. Ved stemmelikhet gjelder lederens dobbeltstemme. På styremøtene føres det protokoll.

En person i styret er inhabil:
a) når vedkommende selv er part i saken.
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller  nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken.
c) når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part.
d) når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i  et selskap som er part i saken.

Likeså er en person inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.

Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ.

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete.

Med part menes i denne bestemmelsen person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

Ved tjenestereiser godkjent av styret dekkes reise- og diettutgifter etter statens satser.

§ 6 SANKSJONSBELAGTE HANDLINGER

Dersom et medlem:

a) Ikke forholder seg lojalt til en trenerkollega,

b) Avgir offentlige uttalelser som kan påvirke et annet medlems arbeidssituasjon i negativ retning eller på annen måte avgir uttalelser som er egnet til å skade et medlems navn og rykte,

c) Bryter lovlig fattet vedtak fra styret,

d) i sitt virke som trener, opptrer på en måte som skader trenervirket, eller trenervirkets anseelse.

kan av styret gis følgende sanksjon:

a)  Irettesettelse

b)  Tap av medlemskap, midlertidig eller permanent, og derav følgende rettigheter (eksklusjon)

c)  Man kan etter søknad til NFTs styre, søke om nytt medlemskap etter en gitt periode.

§ 7 REGIONALE TRENERFORENINGER

a. Regionale trenerforeninger arbeider primært med fotballfaglige spørsmål. I saker som vedrører trenerens arbeidsvilkår og rettsikkerhet, er NFT`s styre ansvarlig organ.
b. Regionale foreninger plikter uten opphold å melde slike saker til NFTs styre.
c. Det forutsettes medlemsskap i NFT for å kunne bli medlem av regional forening.
d. Regionale foreninger avgjør selv sine innmeldings- og årsavgifter.
e. Regionale foreninger avgjør selv om foreningens møter er åpne for ikke medlemmer.
f. En regional forening skal i utgangspunktet omfatte en fotballkrets, unntak avgjøres i samråd med NFTs styre.
g. For regionale foreninger kan antall styremedlemmer reduseres, avhengig av lokale forhold.
h. Regionale foreninger avgjør selv om reise- og diettutgifter kan dekkes etter gjeldende satser.
i. Årsrapport fra den lokale foreningen sendes NFT.
j. Ved oppløsning av regionale foreninger, tilfaller alle aktiva NFT.
k. For øvrig gjelder samme vedtekter for regionale trenerforeninger som for NFT.

§ 8 ENDRING I VEDTEKTENE

For beslutninger om endringer av vedtektene i NFT, krever minst 2/3 flertall. Endring av §9 er dog ikke gyldig før det godkjennes av to på hverandre følgende årsmøter som har minst to måneders mellomrom, derav ett ordinært.

§ 9 OPPLØSNING

Beslutning om oppløsning av NFT skal, for å være gyldig, bli vedtatt på to på hverandre følgende årsmøter som har minst to måneders mellomrom, hvorav ett ordinært samt ved at beslutningen fattes med minst ¾ flertall begge ganger. Ved en oppløsning, tilfaller alle aktiva NFF.