Forsikring

Yrkesskadeforsikring for fotballtrenere

Dersom treneren er å anse som arbeidstaker, følger det av yrkesskadeforsikringsloven at klubben (arbeidsgiver) plikter å tegne yrkesskadeforsikring for treneren.

Flere fotballtrenere og klubber har samtidig erfart at det kan være vanskelig å finne forsikringsselskap som er villige til å inngå avtale om yrkesskadeforsikring for trenere.
Problemstillingen er den samme for fotballspillere og avslagene er normalt begrunnet i at forsikringsselskapene vurderer risiko for yrkesskade for å være høy. Forsikringsselskaper som tilbyr avtaler om yrkesskadeforsikring, har på sin side ingen ubetinget kontraheringsplikt. Det innebærer at enkelte klubber kan få problemer med å oppfylle sine plikter etter yrkesskadeforsikringsloven. Hvorvidt forsikringsselskapene bør ha kontraheringsplikt eller ikke har forøvrig lenge vært gjenstand for diskusjon i forsikringsbransjen.

For å g jøre noe med problemet er den såkalte ”Yrkesskadeforsikringspoolen for avslåtte risiki” (FNH) opprettet. I følge vedtektene til FNH kan arbeidsgivere som har fått avslag på søknad om yrkesskadeforsikring hos minst tre av FNHs medlemsselskaper  (forsikringsselskaper med tillatelse til å tegne yrkesskadeforsikring), få tegnet yrkesskadeforsikring gjennom FNH. FNH driver ikke forsikringsvirksomhet for egen regning, men avregner medlemmene det årlige resultatet.
  Følgende selskaper er per i dag medlemmer i FNH: Gjensidige, if Skadeforsikring, Trygg Vesta, Sparebank1, AIG Europe og Terra.

FNH har en egen gruppe bestående av representanter fra medlemsselskapene som fastsetter premien basert på en individuell vurdering av arbeidstakerens (trenerens) risiko for yrkesskader. Premien vil normalt være høyere sammenliknet med premien for arbeidstakere som har fått tegnet yrkesskadeforsikring på vanlig måte. Dette er imidlertid en kostnad klubben må dekke dersom den skal oppfylle sin lovpålagte plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for egne arbeidstakere.
  Dersom treneren pådrar seg en yrkesskade som ville være dekket av en yrkesskadeforsikring, og det viser seg at arbeidsgiver (klubben) ikke har tegnet (eller betalt premie for) lovpålagt yrkesskadeforsikring, kan treneren på nærmere vilkår fremsette krav om erstatning i den såkalte Yrkesskadeforsikringsforeningen.
  Yrkesskadeforsikringsforeningen er en garantiordning hjemlet i yrkesskadeforsikringsloven med obligatorisk medlemskap for alle forsikringsselskaper som har tillatelse til å tilby yrkesskadeforsikring. Dersom arbeidsgiver (klubben) ikke har oppfylt sine forpliktelser etter yrkesskadeforsikringsloven, kan Yrkesskadeforsikringsforeningen fremme et regresskrav for utbetalingene til treneren, mot vedkommende klubb.