Foto: Ivar Thoresen

Visjon og verdier

Norsk Fotballtrenerforenings visjon er: Vi støtter fotballtreneren!

Hensikt

NFT, stiftet 9. november 1986, skal arbeide for trenerens:

  1. stillingsvern
  2. utdannelse og utvikling
  3. faglige posisjon og integritet i klubb, organisasjon og samfunn.
  4. faglige møteplasser

NFT er en frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon. Foreningen skal organisere og være den kollektive stemmen for fotballtrenere samt representere fotballtrenere i Norge internasjonalt. Foreningen skal verne om medlemmenes felles interesser og ivareta prinsippene om fair play. NFT er en interesseorganisasjon. 

Visjon

Vi støtter fotballtreneren!

Vår visjon skal med hjerte og hjerne uttrykke hvor vi vil. Hva vi ønsker å stå for og hvordan vi ønsker å bli oppfattet. Ikke bare i organisasjonen, men også i samfunnet. Visjonen skal vi strekke oss etter i alt vi gjør – for alle. Den skal være retningsgivende, inspirerende, utfordrende og viljestyrt.

Verdier

RESPEKT er UEFAs og fotballens internasjonale kjerneverdi og grunnleggende for all vår aktivitet. Respekt underbygges av verdiene Trygghet – Inspirasjon – Utvikling i vår forening i norsk fotball – og som våre verdier.

Trygghet

I NFT skal vi ta vare på våre medlemmer og ansatte. Vi skal sikre den enkeltes treners rettsstilling i sitt arbeide og engasjement. Vi skal sikre treneryrket og trenerrollens faglige posisjon og integritet i klubb, organisasjon og samfunn. 

Inspirasjon

Fotballtrenere virker på alle nivåer. Vår oppgave er å lage gode og åpne kilder samt skape møteplasser for trenere hvor de kan hente kunnskap og skaffe seg erfaring som kan styrke dem i trenerrollen. NFT skal være åpne mot andre miljøer enn fotball og ha et internasjonalt blikk på innhenting av kunnskap og erfaring. 

Utvikling

NFT skal jobbe for at fotballtreneren tilbys best mulig trenerutdannelse og etterutdanning. Vi skal sikre utvikling av norsk fotball gjennom bygging av fagmiljøer og deltakelse i relevante fora for utvikling og beslutning.  NFT skal være ambisiøse og utvise mot på vegne av trenerstanden på alle nivåer.

Verdiene bruker vi i alle våre vurderinger og beslutninger, og de skal være styrende for våre holdninger og adferd. Verdiene skal kjennetegne vår organisasjon og menneskene i den.