Trenerkontraktene er oppdatert – ny kontrakt for breddefotballen

Norsk Fotballtrenerforening har i samarbeid med Advokatfirmaet Hjort DA utarbeidet forslag til nye standard fotballtrenerkontrakter. I tillegg til de fire standardkontraktene vi tidligere har hatt, er det nå kommet en ny standardavtale for trenere i breddefotballen.

På våre sider finner du dermed nå forslag til følgende fem standard fotballtrenerkontrakter:

  • Standardavtale hovedtrener – midlertidig med oppsigelsesadgang
  • Standardavtale hovedtrener – midlertidig og uoppsigelig
  • Standardavtale hovedtrener – fast med oppsigelsesadgang
  • Standardavtale breddefotball – midlertid med oppsigelsesadgang og lønn
  • Standardavtale dugnadstrener – uten lønn

Avtalene er oppdatert pr. mai 2022, og har blant annet inkludert pålegget om politiattest. I tillegg er både forslagene til arbeidsinstruks og bonusavtaler oppdatert.

Nærmere om du enkelte standardkontraktene:

Standardavtale hovedtrener – midlertidig med oppsigelsesadgang

Standardavtalen hovedtrener – midlertidig med oppsigelsesadgang benyttes primært ved midlertidige ansettelser av profesjonelle hovedtrenere i de øverste divisjonene der det er ønskelig med gjensidig mulighet til å si opp kontrakten i avtaleperioden. Klubben må ha saklig grunn for å si opp avtalen. Treneren trenger ingen begrunnelse, men må arbeide ut oppsigelsestiden hvis ikke annet blir avtalt etter at en eventuell oppsigelse har funnet sted. 

Standardavtale hovedtrener – midlertidig og uoppsigelig

Standardavtalen hovedtrener – midlertidig og uoppsigelig benyttes primært ved midlertidige ansettelser av profesjonelle hovedtrenere i de øverste divisjonene der det er ønskelig med en uoppsigelig avtale med valgfri etterlønnsklausul for treneren. Dette er den avtalemodellen som ligger nærmest opp mot den gamle standard treneravtalen, men med den viktige forskjell at avtalen inneholder forslag til en forhåndsavtalt etterlønnsklausul som sikrer treneren økonomisk kompensasjon dersom klubben ønsker at treneren skal fratre før utløpet av avtalt kontraktstid, gitt at treneren aksepterer å fratre. En trener kan som hovedregel ikke på forhånd avtale en ubetinget rett for klubben til å si ham opp mot å utbetale en etterlønn. 

Standardavtale hovedtrener – fast med oppsigelsesadgang 

Standardavtalen hovedtrener – fast med oppsigelsesadgang er en nyskapning, og tilsvarer den avtaleordningen som normalt gjelder i norsk arbeidsliv. Trenerforeningen mener at en slik modell i større grad enn dagens midlertidige arbeidskontrakter vil skape bedre forutberegnelighet og grunnlag for et mer langsiktig samarbeidsforhold mellom trener og klubb. Trenerforeningen mener dette også er i norsk fotball sin interesse. Avtalen er primært ment å skulle benyttes ved faste ansettelser av profesjonelle hovedtrenere i de øverste divisjonene. 

Standardavtale breddefotball – midlertidig med oppsigelsesadgang og lønn

Standardavtalen breddefotball – midlertidig med oppsigelsesadgang og lønn er en standardavtale som passer for trenere i lavere divisjoner. Avtalen er noe mindre omfattende enn standardavtalene for trenere i høyere divisjoner, og inneholder omtale av enkelte skattemessige forhold knyttet til lønn og kostnadsdekning som Trenerforeningen ser at trenere i lavere divisjoner ofte har spørsmål om. 

Standardavtale dugnadstrener (uten lønn)

Standardavtalen dugnadstrener benyttes ved avtaleinngåelse med frivillige dugnadstrenere som er tillitsvalgt eller oppnevnt av klubbens styre. Merk at dugnadsarbeid som hovedregel må være begrenset, frivillig og ulønnet for at det ikke skal bli ansett som et arbeidsforhold. Det er det reelle tilknytningsforholdet som er avgjørende for om det etableres et arbeidsforhold.

Anbefalte avtaler

Alle disse kontraktsforslagene er kun anbefalte avtaler og det er valgfritt om partene vil benytte den. Det gjøres likevel oppmerksom på at enkelte av reguleringene gir uttrykk for lovpålagte minimumskrav. Det er også inntatt merknader/forklaringer til de enkelte bestemmelsene i avtaleforslagene.