NFTs strategiplan for 2023-2025

På årsmøtet i Norsk Fotballtrenerforening tirsdag 18. april ble styrets forslag til strategiplan for perioden 2023-2025 behandlet og enstemmig vedtatt. Styret og administrasjonen i Trenerforeningen har det siste halvåret jobbet mye med å prioritere, forenkle og konkretisere NFTs strategi, og på å utvikle en strategi som kan være et viktig veikart for arbeidet i foreningen de kommende åra. Her er den vedtatte strategiplanen:

Visjon

Vi støtter fotballtreneren!

Hensikt

NFT, stiftet 9. november 1986, skal arbeide for trenerens:

 1. stillingsvern
 2. utdannelse og utvikling
 3. faglige posisjon og integritet i klubb, organisasjon og samfunn
 4. faglige møteplasser

NFT er en frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon. Foreningen skal være den kollektive stemmen for fotballtrenere, samt representere fotballtrenere i Norge internasjonalt. Foreningen skal som interesseorganisasjon verne om medlemmenes felles interesser og ivareta prinsippene om fair play. 

Verdiene

• Trygghet

I NFT skal vi ta vare på våre medlemmer og ansatte. Vi skal arbeide for at stillingsvernet til fotballtreneren blir respektert og etterlevd. Vi skal arbeide for at treneryrket og trenerrollens faglige posisjon og integritet i klubb, organisasjon og samfunn blir styrket. 

• Inspirasjon

Fotballtrenere virker på alle nivåer. Vår oppgave er å lage gode og åpne kilder samt skape møteplasser for trenere hvor de kan hente kunnskap og skaffe seg erfaring som kan styrke dem i trenerrollen. NFT skal være åpne mot andre miljøer enn fotball og ha et internasjonalt blikk på innhenting av kunnskap og erfaring. 

• Utvikling

NFT skal jobbe for at fotballtreneren tilbys best mulig trenerutdannelse og etterutdanning. Vi skal sikre utvikling av norsk fotball gjennom bygging av fagmiljøer og deltakelse i relevante fora for utvikling og beslutning.  NFT skal være ambisiøse og utvise mot på vegne av trenerstanden på alle nivåer.

Verdiene bruker vi i alle våre vurderinger og beslutninger, og de skal være styrende for våre holdninger og adferd. Verdiene skal kjennetegne vår organisasjon og menneskene i den.

Overordnede mål: 

 1. Vi skal tilby kunnskap, verktøy og service som medlemmene etterspør
 2. Vi skal være til stede der strategiske beslutninger rundt trenerrollen tas
 3. Vi skal øke fra 3 150 til 4 000 medlemmer (fra januar 2023 til desember 2025)
 4. Vi skal ha minimum kr 200 000,- i økonomisk overskudd hvert år

Mål hensikt 1 – stillingsvern: 

 1. Vi skal til enhver tid ha oppdaterte trenerkontrakter som berører relevante målgrupper
 2. Vi skal utvikle en norm for rammebetingelser (minimumslønn, pensjon, forsikring, helse, arbeidstid, permisjon, permittering etc.) for fotballtrenere
 3. Vi skal utvikle og implementere e-læringsmodul om arbeidsrett og stillingsvern for fotballtrenere

Mål hensikt 2 – utdannelse og utvikling: 

 1. Vi skal skaffe oss innflytelse og jobbe for at norske trenere, på alle nivåer, skal ha krav på den beste trenerutdannelsen. 
 2. Vi skal jobbe for at prisene på trenerutdanningen reduseres. 
 3. Vi skal videreutvikle støtteordninger som bidrar til finansiering av trenerutvikling. 

Mål hensikt 3 – faglig posisjon og integritet i klubb, organisasjon og samfunn: 

 1. Vi skal være relevante, proaktive og aktuelle for å fremsnakke trenerrollen både faglig og i et samfunnsperspektiv
 2. Vi skal invitere de mest markante forskningsmiljøene i Norge for å fasilitere for mer forskning rundt trenerrollen samt være en partner inn mot forskningssøknader. 
 3. Vi skal styrke bevisstheten om NFTs etiske retningslinjer.

Mål hensikt 4 – faglige møteplasser: 

 1. Vi skal beholde eierskapet til og videreutvikle Cupfinaleseminaret som den største og viktigste møteplassen for fotballtrenere i Norge for etterutdanning, inspirasjon og kollegialitet i bransjen
 2. Vi skal formalisere en langsiktig samarbeidsavtale med NFF.

• Les også: Dag Opjordsmoen ny leder i NFT