Hva bør en fotballtrener tjene?

Fotballtrenere har ulik lønn, grunnet en rekke forhold som rolle, utdanning, tradisjon, «ettertraktethet», lokale forhold etc. Sammen med den enkeltes trener kompetanse i selve kontraktforhandlingene, er dette avgjørende størrelser når lønnen til fotballtreneren skal fastsettes. Er tiden inne for NFT å komme på banen for å hjelpe flere trenere til bedre lønnsvilkår?

TRENERLØNN: Hvor mye skal en fotballtrener tjene? NFT setter dette på dagsorden og generalsekretær Teddy Moen skriver: – Trenere er «pedagoger», og i den sammenheng er det naturlig å sammenligne rollen med lærer uten godkjent utdanning. Foto: Ivar Thoresen
  • Artikkelen er hentet fra Fotballtreneren nr. 1/2023 – Teddys corner

NFT har over tid sett en utvikling hvor min hypotese er at reallønna for fotballtrenere er gått ned parallelt med at forventingene til hva treneren «skal levere» i jobben, har økt. Samtidig har konsumprisindeksen i Norge steget betraktelig de senere år.

Det er en rekke variabler som påvirker variasjonen i lønn, uten å gå i dybden på dette. I tillegg er bransjen vår «fersk». Husk at profesjonell fotball ikke ble innført i Norge før i 1991. Og den «ekte» profesjonaliseringen tok først fart ved inngangen til 2000-tallet.

I forhold til sammenliknende bransjer (pedagoger/lærere/undervisere), vil jeg påstå at fotballtrenere er å regne som «underbetalt». Jeg har selv registrert en rekke tendenser til sosial dumping ved engasjement/ansettelser innen fotball. 

Viktig politisk engasjement

Disse forholdende har bidratt til at NFT har startet et prosjekt hvor foreningen vil fremme en anbefaling på hva som bør være et minimum lønnsnivå for fotballtrenere i Norge.

Som en interesseorganisasjon for fotballtrenere er dette en viktig politisk sak å kjempe for. Mange medlemmer har også «utfordret» oss på dette opp gjennom årene.

NFT har ikke tidligere foreslått en anbefalt norm for hva en fotballtrener minimum bør tjene i sitt virke som fotballtrener. Tiden bør være inne for dette nå. Antallet profesjonelle fotballtrenere øker kraftig og lønn er et viktig element i arbeidet med å jobbe for å øke respekten for trenervirket.

Opp mot FNs bærekraftsmål

NFT er også opptatt av å bidra til FNs bærekraftsmål. Spesielt med tanke på bærekraftsmål nr. 8 (Anstendig arbeid og økonomisk vekst), hvor et av underpunktene er å arbeide for konkurransedyktige – og levedyktige – lønnsvilkår (for fotballtrenere), så mener jeg at det er svært riktig og god timing for NFT å gi en anbefaling rundt problemområdet.

Sammenlignbare bransjer

Så hvilke yrker kan vi sammenligne oss med henhold til å anbefale hvilket minimums lønnsnivå en fotballtrener bør ligge på?

Trenere er «pedagoger», og i den sammenheng er det naturlig å sammenligne rollen med lærer uten godkjent utdanning. 

En gjennomsnittlig lærerlønn uten godkjent utdanning er ca. kr 449 000,- i full stilling (100%). Gjennomsnittslønnen i Norge er på ca. kr 550 000,- i full stilling (verdt å merke seg at ca. 60% av arbeidstakere i Norge har lavere lønn enn gjennomsnittslønn). 

Dette bør være et godt utgangspunkt rundt en diskusjon om hvor lønna til trenere i norsk fotball bør ligge. Ikke bare for de som er profesjonelle, men også for de på deltid og som virker som trenere på kveldstid.

Hvorfor er minimumslønn standard viktig?

Gjennom å anbefale en gitt norm for minimumslønn for NFT-medlemmer og andre, så mener jeg at foreningen tar et viktig standpunkt for å arbeide til det beste for fotballtreneren og for å forbedre våre egne standardkontrakter. 

Slik kan vi bidra til å få ryddigere og bedre arbeidsvilkår. Det er også grunn til å tro at dette vil gi et mer «positivt» press inn mot klubbene (som arbeidsgivere). Men først og fremst vil det være et glimrende verktøy for våre medlemmer (og trenere generelt) når de skal gå i forhandlinger med klubber om trenerengasjement og jobber i bransjen. 

Den videre prosessen

Administrasjonen i NFT vil for foreningens styre fremme konkrete forslag til en bedre debatt rundt denne problematikken. Med dette vil jeg også oppfordre andre NFT-medlemmer til å vise engasjement og komme med innspill og bidrag til prosessen.