10 gode råd for fotballtrenere i vansker

De fleste fotballtrenere havner før eller senere i en problematisk situasjon i sin jobb. Her er ti gode råd som kan være til hjelp, fra NFTs generalsekretær Teddy Moen

GODE TIPS: Gode råd til trenere i vansker fra NFTs generalsekretær Teddy Moen. Foto: Ivar Thoresen
  1. Sørg alltid for å ha en skriftlig kontrakt med klubben. Bruk NFTs standardkontrakter!
  1. Ta kontakt med NFT hvis du kommer i vanskeligheter. Hvis du ikke er medlem av NFT, meld deg inn hvis du ønsker bistand!
  1. Sjekk at det formelle rundt en evt. oppsigelse er i orden hvis klubben prøver å «sparke deg» (eller «fristille») fra jobben som trener. Loven stiller krav til hva den skal inneholde. Kontroller om din kontrakt i det hele tatt inneholder oppsigelsesrett i avtaleperioden.
  1. Be om et forhandlingsmøte med arbeidsgiveren. Det må gjøres innen 14 dager etter oppsigelsen. Konferer med NFT på forhånd.
  1. Sørg for at du oppfyller dine forpliktelser etter kontrakten selv om du er blitt oppsagt. Møt på trening og utfør dine oppgaver. Inntil en ny avtale er på plass, sørger du for at ingen kan ta deg for at du ikke har gjort jobben din!
  1. Opptre ryddig og profesjonelt i denne fasen. Forhold deg til kontrakten og gi kun nødvendig informasjon til media og andre om konflikten.
  1. Til forhandlingsmøtet bør du sette opp en omfattende oversikt over ditt arbeid for klubben og argumenter for at du bør fortsette i stillingen (hvis det er det du ønsker).
  1. Hvis begge parter mener at det ikke er grunnlag for et videre samarbeid, bør man legge fram et forslag til en sluttavtale, dvs. en avtale om frivillig fratreden. Rammer for en slik avtale kan fås ved henvendelse til NFT.
  1. For oppsigelig arbeidsavtaler gjelder i utgangspunktet den regel at du kan fortsette i stillingen hvis du går til søksmål. Men betingelsen er at søksmålet er reist innen 8 uker etter at forhandlingene ble avsluttet, eller fra oppsigelsen fant sted og – NB!:  innen utløpet av oppsigelsesfristen . Har du en oppsigelsesfrist på en mnd. må du således aksjonere innenfor denne frist når det gjelder krav på å stå i stillingen. Du kan også fortsette i stillingen hvis du innen oppsigelsesfristen skriftlig meddeler klubben at du vil gå til søksmål innenfor 8-ukers fristen.
  1. Inntil en avtale om fratredelse finner sted er du å anse som lagets trener. Sørg for at andre trenerkollegaer som er aktuelle som din etterfølger blir informert om din situasjon..

There are only two certainties in this life. People die and football managers get he sack.

Eoin Hand, irsk landslagssjef, 1980