Hvorfor må du ha en arbeidsavtale eller en trenerkontrakt?

Arbeidstakere skal alltid ha en skriftlig arbeidsavtale. Det gjelder også fotballtrenere, om de er heltidsansatt, på deltid eller «dugnadstrenere», Dette gjelder uansett om det er en fast eller midlertidig stilling (de fleste fotballtrenere er i denne kategorien), og det er ingen unntak fra denne regelen. Det er arbeidsgiver (klubben og styret) sitt ansvar å utarbeide en skriftlig arbeidsavtale.

ALLTID: Arbeidstakere skal alltid ha en skriftlig arbeidsavtale. Det gjelder også fotballtrenere, minner Trenerforeningens generalsekretær Teddy Moen om i denne artikkelen. Foto: Ivar Thoresen
 • Artikkelen er hentet fra Fotballtreneren nr. 4/2022

Mange uoverensstemmelser, tvister og konflikter kan bli unngått med en tydelig arbeidsavtale (arbeids- og/eller trenerkontrakt) som er inngått så tidlig som mulig. Arbeidstakere har rett til å få hjelp fra tillitsvalgt (rep. fra NFT eller annen fagforening/interesseforening) eller en annen arbeidstakerrepresentant ved både utarbeidelse og endringer i arbeidsavtalen. 

Når må arbeidsavtalen være klar?

Dersom arbeidsforholdet (trenerengasjementet) har en varighet på mer enn en måned, skal avtalen være klar snarest mulig, og senest innen en måned etter at arbeidsforholdet startet. I arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned, eller ved utleie av arbeidskraft, skal skriftlig arbeidsavtale bli inngått direkte. 

Hva skal arbeidsavtalen/trenerkontrakten inneholde?

Arbeidsavtalen (kontrakten) skal inneholde opplysninger om forhold som er av vesentlig betydning i arbeidsforholdet. Som et minimum må avtalen inneholde opplysninger om:

 • Navn på arbeidsgiver (klubb) og arbeidssted (klubbadressen)
 • Beskrivelse av arbeidet (stillingsinstruks og arbeids/ansvarsområder)
 • Oppstart, arbeidstid og arbeidsperioder
 • Retten til ferie og feriepenger
 • Lønn og godtgjørelse (bonusordninger, frynsegoder evt.?)
 • Oppsigelse
 • Evt. tariffavtaler

Arbeidsavtalen må oppfylle lovkravene

Det er ikke anledning til å avtale seg bort fra loven. Avtalen kan for eksempel ikke inneholde kortere oppsigelsestid enn det arbeidsmiljøloven tillater (det vanlige er en måneds oppsigelsestid).

Dersom en arbeidsavtale inneholder forhold som er i strid med regler i lov eller forskrift, vil avtalen/kontrakten ikke være gyldig på disse områdene. Dette gjelder selv om den er underskrevet av både arbeidsgiver og arbeidstaker (treneren). På de øvrige områdene vil avtalen være gyldig. 

Dersom det er avvik mellom avtalen og loven, er det loven som gjelder.

Arbeidsavtalen skal være skriftlig

Ifølge avtaleloven er en muntlig avtale like gyldig som en skriftlig. Men en muntlig avtale kan bli et problem dersom det oppstår uenighet om hva som faktisk ble avtalt og om det i det hele tatt ble avtalt noe. Dette er viktig å merke seg. Derfor anbefales det alltid at avtaler/kontrakter inngås skriftlig!

Arbeidsgiver skal derfor alltid sørge for å lage en skriftlig arbeidsavtale som både arbeidsgiver og arbeidstaker signerer. Men det er ingenting i veien for at arbeidstaker/trener selv foreslår hva slags skriftlige arbeidsavtale han/hun ønsker å benytte. Mer om dette til slutt i artikkelen.

Hva kan Norsk Fotballtrenerforening hjelpe med?

NFT kan veilede om generelle krav i lovverket og gi en innføring i hva en trenerkontrakt faktisk er for noe. NFT har utformet hele fem ulike standard-maler for trenerkontrakter, som NFT anbefaler sine medlemmer og andre fotballtrenere å benytte.

Det er verdt å merke seg at Arbeidstilsynet kan pålegge arbeidsgiver å utarbeide en arbeidsavtale som oppfyller lovkravene, om det er nødvendig. 

Fem gode tips til slutt for fotballtrenere som er i forhandlinger?

 1. Les deg opp på arbeidsrett og hvilke rettigheter du har som ansatt i arbeidslivet. Husk at fotballtrenere har det samme stillingsvernet i Norge som alle andre som er fast eller midlertidig ansatt. Ikke alle arbeidsgivere innen fotballen er like «på nett» her, og vil ofte påstå at det finnes et eget sett av spilleregler mellom arbeidsgivere innen fotballen og fotballtrenere ansatt i klubb eller andre organisasjoner. La ikke disse dominere deg!
 2. Snakk med andre trenere og kollegaer om forhold rundt arbeidsavtaler/kontrakter og få tips og gode råd av disse. Trenere med litt fartstid har gjerne kjent litt «på kroppen» hva en «dårlig» arbeidsavtale kan bety i virket som trener, og de konsekvensene det kan ha i jobben. Vær forberedt på at du vil komme i utfordrende situasjoner med en arbeidsgiver når man vil velge å være fotballtrener!
 3. Bruk tid på å definere din stilling (rolle), dine arbeidsoppgaver og forventingene til deg som fotballtrener. Sørg for å utarbeide en konkret stillingsinstruks for jobben, hvor du selv er involvert i prosessen. Viktig også å få klart frem HVEM du skal rapportere til i arbeidsforholdet og din plass i organisasjonen. 
 4. Mange arbeidsgivere vil være opptatt av å få med i kontrakten at stillingen som fotballtrenere er en «ledende og uavhengig stilling», hvor det er forventet at treneren legger ned det antall timer som er nødvendig for å levere i henhold til klubbens forventninger. Med denne «statusen» vil treneren ikke ha krav på overtid. Fotballtrenere er sjelden eller aldri i et slik arbeidsforhold, og er underlagt lovens strenge krav om arbeidstid. Husk at fordi du er fotballtrener, så skal du ikke måtte jobbe 60-70 timer i uka!
 5. Trenger jeg denne jobben? Vær bevisst på at du har en verdi som trener, og at du aldri må bli så desperat som fotballtrener at du takker ja til ethvert tilbud. Hvor man gjerne blir tilbudt en lav eller dårlig lønn. Skal du stå i et yrke som fotballtrener over tid, må du sikre deg gode og ryddige ordninger med lønn (ikke kjøregodtgjørelse alene…), pensjon, forsikring og andre frynsegoder som medlemskap i NFT, etterutdanning og fri til tiltak som skal oppgradere deg som trenere. Det må også inn i kontrakten.