Fotball og jus: Noen praktiske eksempler fra NFFs ankeutvalg

Advokat Torbjørn Evjenth tar i denne artikkelen for seg fire konkrete og aktuelle saker fra NFFs ankeutvalg, som kan være relevante for fotballtrenere å kjenne til.

  • Av Torbjørn Evjenth, Advokat MNA|Partner, advokatfirmaet Dehn DA

Hensikten er å skrive kort og ukomplisert om avgjørelser i NFFs ankeutvalg,  som tar opp problemstillinger knyttet til regelverket som går igjen, og som derfor er nyttig å lese litt om for trenere.

• Eksempel 1:

Hvilken adgang har en fotballkrets til å gi karantene etterpå, når dommeren ikke har gitt rødt kort i kamp?

Saken gjelder: I en 4.divisjonskamp mellom Sparta Sarpsborg og Borgen (11.06.2022) skulle dommeren vise ut A (nr. 4) etter brudd på spillereglene[1] (voldsom opptreden), men viste ut As bror (nr. 10) i stedet. Dommeren innså feilen og trakk tilbake utvisningen før spillet ble gjenopptatt. A ble ikke utvist.

Fra dommerens beskrivelse i ettertid: 

«Forseelsen jeg ville gitt rødt for…er overdreven riving og holding, så kraftig at drakten revner og en motspiller blir revet overende i bakken. Det brukes stor kraft. Jeg ville derfor gitt rødt for voldelig opptreden.»

I ettertid ga kretsen spilleren karantene i fire kamper.

Hvorfor spilleren frifunnet av NFFs ankeutvalg:

I breddefotballen har en fotballkrets en begrenset mulighet til å gi karantene i ettertid[2], for regelbrudd som dommeren ikke ga rødt kort for i kampen. 

I denne saken bestemte NFFs ankeutvalg at kretser[3] kan gjøre dette hvis følgende to vilkår er oppfylt: 

  1. Regelbruddet ville normalt medføre minst to kampers karantene
  2. Dommeren så ikke regelbruddet 

I denne kampen hadde dommeren sett regelbruddet, men ikke gitt spiller A rødt kort. Kretsen kunne derfor ikke gi karantene i ettertid.

Beslutning fra NFFs ankeutvalg datert 27.07.2022, med referanse: NFFA-2022-17

• Eksempel 2:

Hvilke dommerfeil kan føre til at en kamp skal spilles på nytt?

Saken gjelder:  I en 3.divisjonskamp mellom Eik Tønsberg og Follo (06.08.2022, endte 2-0), ble Follo sin målvakt utvist for tilbakespill i det 53. minutt. Stillingen var da 1-0 til Eik Tønsberg. Ifølge regelverket[4] kan ikke en målvakt utvises for tilbakespill. 

Hvorfor det ble besluttet at kampen skulle spilles på nytt:

Resultatet i en fotballkamp er i de aller fleste tilfeller endelig avgjort når kampen er ferdig. I NFFs regelverk[5] finnes det en begrenset adgang til å få gjort endring i kampresultat, eller få besluttet at kampen skal spilles på nytt, som følge av en protest.

Follo baserte sin protest på at det var begått «…grove feil ved dommerens forståelse eller praktisering av regelverket…»[6]

Ordlyden «grove feil» tilsier at det må være begått en feil av en viss betydning fra dommeren, og at det er en høy terskel for at dette vilkåret er oppfylt. Det som er feil i dommerens utøvelse av skjønn (for eksempel vurderingen av om spilleren var eller ikke var i offsideposisjon), kan det ikke protesteres mot[7]

I denne saken var det ikke tvil om at det var begått en grov feil ved dommerens forståelse eller praktisering av regelverket. 

Når dommeren hadde gjort en slik «grov feil», skal kampen spilles på nytt dersom det er «overveiende sannsynlig at feilen har påvirket kamputfallet»[8]

I dette kravet om sannsynlighet, ligger det altså noe mer enn bare alminnelig sannsynlighetsovervekt[9], det må foreligge en høy grad av sannsynlighet. Om sannsynlighetskravet er oppfylt, avgjøres av en skjønnsmessig helhetsvurdering av forholdene i den aktuelle kampen. I denne vurderingen legges det særlig vekt på tidspunktet for feilen og hva stillingen var da feilen ble begått.

Follos målvakt ble utvist etter 53 minutter, på stillingen 1-0 til Eik Tønsberg (Eik Tønsberg scoret igjen etter 82 minutter). Follo måtte dermed spille nesten en hel omgang med én spiller mindre enn de skulle ha gjort. 

Dette mente ankeutvalget førte til, at vilkåret var oppfylt, og at kampen skulle spilles på nytt: 

«Ved en knapp ledelse og nesten en hel omgang igjen å spille vil en feilaktig utvisning fort være en vesentlig faktor som påvirker kamputviklingen. Det mener ankeutvalget klart er tilfellet i foreliggende sak.»

Kampen ble dermed besluttet omberammet og spilt på nytt. Resultatet i omkampen ble 1-1.

Beslutning fra NFFs ankeutvalg datert 26.08.2022, med referanse: NFFA-2022-26

• Eksempel 3:

Hvilken reaksjon får en spiller som bryter forbudet mot å plassere pengespill på fotballkamper hvor han selv er involvert? 

Saken gjelder: En keeper hadde plassert pengespill på ni kamper i Eliteserien hvor han var i lagoppstillingen, og tre kamper hvor han ikke var i kamptroppen. I elleve av kampene plasserte han pengespill på positivt sportslig utfall for eget lag. I en kamp plasserte han pengespill mot eget lag, men var da ikke i kamptroppen. 

Hvorfor spilleren ble straffet:  

NFFs regelverk[10] forbyr blant annet pengespill på konkurranse der vedkommende selv deltar.

Det ble funnet bevist at spilleren plasserte pengespill på ni kamper i Eliteserien hvor han selv var i lagoppstillingen, samt tre kamper hvor han ikke var i kamptroppen. 

Hvilken reaksjon spilleren fikk:

NFFs ankeutvalg uttalte at brudd på pengespillreglene som utgangspunkt bør straffes med utelukkelse, eventuelt i kombinasjon med bot. Inndragning av gevinst kan også være aktuelt, og i svært alvorlige tilfeller bør eksklusjon vurderes.

Det ble lagt vekt på i skjerpende retning at spilleren hadde brutt pengespillreglene ved en rekke anledninger over en relativt lang periode[11]. Det ble også lagt noe vekt på i skjerpende retning at spilleren, i kamper han spilte, hadde plassert fem spilltyper hvor han potensielt kunne påvirke utfallet. 

I formildende retning ble det lagt vekt på at spilleren selv hadde bidratt til å opplyse saken og dermed at han hadde lettet påtalemyndighetens arbeid. 

Ankeutvalget besluttet at utelukkelse i seks offisielle kamper var en passende straff, og at kampene skulle sones på førstelagsnivå i seniorfotball, og at spilleren ikke kunne konkurrere for andre lag (2. eller 3.-lag) i perioden. Ankeutvalget fant ikke grunnlag for å utelukke spilleren fra organisert trening i perioden. 

Beslutning fra NFFs ankeutvalg datert 10.03.2022, med referanse: NFFA-2022-2

• Eksempel 4:

Hvilket ansvar har en fotballklubb for rasistiske ytringer fra tribunen under kamp?

Saken gjelder:      I en eliteseriekamp mellom Viking og Bodø/Glimt (19.09.2021) ropte en Viking-supporter: «Knekk beina på den jævla negeren» til en Bodø/Glimt-spiller.

Hvorfor Viking ble ilagt sanksjon:  

NFFs regelverk[12] inneholder forbud mot å fremsette ytringer i forbindelse med kamp eller trening, som er egnet til å true, fornærme eller håne en person på grunnlag av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn eller seksuell orientering. 

I tilfeller hvor publikum har ytret seg i strid med dette forbudet, stilles det ikke krav om skyld[13] hos noen i klubben for å kunne gi sanksjon. 

NFFs ankeutvalg fant det bevist at en av Vikings supportere hadde kommet med et tilrop som innebar overtredelse av forbudet mot rasistiske ytringer, da han ropte: «Knekk beina på den jævla negeren» til en Bodø/Glimt-spiller. 

Hvilken sanksjon Viking ble ilagt:

Basert på tidligere saker som ligner, er det grunn til å regne med at en klubb som ikke tidligere er sanksjonert for rasistiske ytringer, vil få følgende sanksjoner: 

  • Pålegg om å spille neste hjemmekamp med delvis tomme tribuner, 
  • bot (tidligere saker med rasistiske tilrop har gitt bøter mellom 5 000 kr og 25 000 kr),
  • pålegg om å henge opp banner som fremmer kampen mot diskriminering og rasisme.

Det ble lagt vekt på som formildende at Viking hadde håndtert saken på en måte som viste at klubben tar kampen mot diskriminering og rasisme på stort alvor. Det ble også lagt vekt på som formildende at det var Viking selv som varslet om saken, og at Viking ikke tidligere var sanksjonert for lignende forhold. 

Viking ble ilagt bot på kr. 7 500, og pålagt å henge opp banner med logo «#STOPP Rasisme» på en av tribunens langsider, første seriekamp sesongen 2022. Viking slapp altså pålegg om å spille hjemmekamp(er) for delvis tomme tribuner. Grunnen til at Viking slapp dette, er antagelig måten klubben hadde håndtert saken på, da den oppsto. 

Beslutning fra NFFs ankeutvalg datert 24.11.2021, med referanse: NFFD-2021-8S


[1] NFFs lov § 11-5 (1), jf. NFFs lov § 11-3 (1) bokstav b og § 11-5 (5) bokstav b.

[2] Regelverk for breddefotballen: NFFs reaksjonsreglement § 3-3 (2) jf. § 3-1 (3), jf. § NFFs lov § 11-8 (2). Til sammenligning, regelverket for toppfotballen: NFFs reaksjonsreglement § 4-26 (1).

[3] Slik at reglene knyttet til dette blir like i bredde- og toppfotballen.

[4] NFFs spilleregler, regel 12.1

[5] NFFs reaksjonsreglement, § 5-3.

[6] NFFs reaksjonsreglement § 5-3 (1) bokstav c.

[7] NFFs reaksjonsreglement § 5-3 (1) bokstav c. 

[8] Jf. NFFs reaksjonsreglement, § 5-12.

[9] Dvs. mer enn 50% sannsynlig.

[10] NFFs reaksjonsreglement, § 2-22 flg. 

[11] Han hadde plassert 35 ulike spilletyper på tolv kamper i perioden 14.07.2019 – 30.05.2021.

[12] NFFs lov § 11-5 (5) bokstav f.

[13] NFFs reaksjonsreglement, § 3-2 (2).