Trenerforeningen er bygd på tre pilarer som skal stå fjellstøtt

Norsk Fotballtrenerforenings visjon er å bidra til gode, trygge og utviklingsorienterte trenere! I en tid med økende omskiftelighet i samfunn og arbeidsliv, tiltakende profesjonalisering og ofte begrensede ressurser i norsk fotball, blir Trenerforeningens visjon utfordret hver dag i en rekke miljøer og på ulike arenaer.

FJELLSTØTT: NFT skal stå fjellstøtt i omskiftelige tider framover, lover NFTs generalsekretær Teddy Moen både til assisterende landslagstrener Brede Hangeland og alle medlemmer i trenerforeningen. Nå jobber han sammen med styret med NFTs nye strategiplan. Foto: Ivar Thoresen
  • Artikkelen er hentet fra Fotballtreneren nr. 3/2022

Jeg pleier å si at det er kun NFT som stiller opp for fotballtreneren «når det blåser», når stillingsvernet drøftes og når respekten for treneren og integriteten vår utfordres i miljøer på utsiden av fagmiljøene.

Derfor er det viktigere enn noen gang at norsk fotball har en vital, sterk og fremoverrettet trenerforening. I snart 40 år har foreningen stått på barrikadene, sørget for respekt for treneren og vernet om hans posisjon og integritet. Når mange andre mener det motsatte! 

Og foreningen har lykkes veldig bra i sitt virke og blitt til en av Europas beste «unions», med tilbud og oppfølging de fleste andre i Europa misunner oss. «Look to Norway», sies det når NFT fremsnakkes ute. Hyggelig det, hvis det kan inspirere og skape kraft til å bli bedre som forening. Og det skal NFT bli!

Ny strategiplan

Nå som styret og administrasjonen neste vår skal legge frem en ny strategiplan for foreningens neste driftsperiode (2023-2025), er det ingen grunn til at premissene som ble lagt til grunn da NFT ble stiftet 9. november 1986 i Skien på Hotell Ibsen, skal vike. De står der fortsatt som PÅLER med små endringer, og NFT skal kjempe for i årene som kommer. 

Foreningens hensikt

1. Sikre den enkelte treners rettsstilling i sitt arbeid.

2. Sikre at fotballtrenere tilbys best mulig trenerutdannelse og etterutdanning.

3. Sikre treneryrket og trenerrollens faglige posisjon og integritet i klubb, organisasjon og samfunn.

4. Sikre utviklingen av norsk fotball gjennom bygging av fagmiljøer og deltakelse i relevante fora for utvikling og beslutninger.

Den kollektive stemmen

NFT skal være en frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon. 

Foreningen skal organisere og være den kollektive stemmen samt representere fotballtrenere i Norge internasjonalt. Foreningen skal verne om medlemmenes felles interesser og ivareta prinsippene om fair play. NFT er fortsatt en interesseorganisasjon, men vi gradvis ha en ambisjon om å bli enda sterkere som en fagforening for fotballtrenere.

Verdiene er grunnmuren

RESPEKT er UEFAs og fotballens internasjonale kjerneverdi og grunnleggende for alt av NFTs aktivitet. Respekt underbygges av de tre verdiene

Trygghet – Inspirasjon – Utvikling 

Om trygghet

I NFT skal vi ta vare på våre medlemmer (3 000 nå, men på sikt minst 5 000!) og ansatte (fire nå, men skal bli flere!). Vi skal sikre den enkeltes treners rettsstilling i sitt arbeid og engasjement. Vi skal sikre treneryrket og trenerrollens faglige posisjon og integritet i klubb, organisasjon og samfunn. 

Om inspirasjon

Fotballtrenere virker på alle nivåer. NFT sin oppgave er å lage gode og åpne kilder samt skape møteplasser for trenere hvor de kan hente kunnskap og skaffe seg erfaring som kan styrke dem i trenerrollen. NFT skal være åpne mot andre miljøer enn fotball og ha et internasjonalt blikk på innhenting av kunnskap og erfaring. 

Om utvikling

NFT skal jobbe for at fotballtreneren tilbys best mulig trenerutdannelse og etterutdanning. Vi skal sikre utvikling av norsk fotball gjennom bygging av fagmiljøer og deltakelse i relevante fora for utvikling og beslutning.  NFT skal være ambisiøse og utvise mot på vegne av trenerstanden på alle nivåer.

For alle fotballtrenere

NFT skal være en interesseorganisasjon for alle fotballtrenere som ønsker det (innehavere av UEFA C-lisens/grasrottrenerkurs og høyere) og som oppfyller foreningens forventninger. NFT vil være opptatt av å holde kostnadene for å være en del av dette felleskapet på et forsvarlig nivå.

Vi skal bli en bedre forening!

Vi har i perioden 2020-2022 tatt gode steg i styrking og organisering av driften, økt bidraget tilbake til medlemmene og blitt mer synlig som organisasjon. Dette er viktige forutsetninger for en god organisasjonskultur og muligheten for å lykkes over tid. Dette arbeidet fortsetter kontinuerlig og står sentralt også i planperioden 2020-2023. Her skal vi bli sterkere!

Prioriteringer

NFT har gjort prioriteringer basert på foreningens hensikt og blitt mer bevisst på hva som er foreningens kjernevirksomhet. Foreningen er i en positiv utvikling, men vil fortsatt være sårbar i forhold til enkeltpersoner som legger ned en formidabel innsats for å drifte og utvikle foreningen. Dette vil bli adressert i arbeidet med en ny strategiplan. 

Ambisiøse

Ambisjonen i denne planperioden er å gjøre det enda mer tydelig hva våre prioriteringer er, bli mer synlig som forening og sikre at NFT når de målene som er satt. Foreningen ønsker også å skaffe flere og bedre ressurser gjennom å øke medlemstallene, bygge bedre allianser med de andre aktørene i bransjen og videreutvikle Cupfinaleseminaret og andre etterutdanningstilbud. Samt gi et bedre fagforeningstilbud til våre medlemmer.

Hensynet til fotballtreneren 

Dette er kjernen i foreningens sjel. Siden NFTs tilblivelse for snart 40 år siden, har man lykkes med å skape en god forening som ivaretar medlemmenes ønske om service og oppfølging. Men ambisjonen er å kunne tilby mer og bedre oppfølging av medlemmene i takt med utviklingen på trenersiden, i bransjen og samfunnet vårt.

Utdanning og etterutdanning 

Dette er viktige premisser for utvikling av dyktige fotballtrenere. God spillerutvikling henger nøye sammen med god trenerutvikling. Vi vil derfor være en sterk pådriver til at tilbud for utdanning, etterutdanning, impuls og faglig påfyll ivaretas på en god måte i norsk fotball. Og at kostnadsnivået for utdanning av fotballtrenere holdes på et akseptabelt nivå. 

Flere ungdommer og kvinner

Norsk fotball trenger flere trenere og bedre trenere, spesielt på jente- og kvinnesiden. Ambisjonen vår er å få flere kvinner med i foreningen. Vi må også rekruttere flere unge fotballtrenere inn. Mange av disse må overbevises om at en fagforening ikke er en anakronisme i det norske samfunnet. Men en nødvendighet og være en del av!

Dannelse må på plass

Dannelse knyttet til trenerrollen må forsterkes. I en tid hvor trenerrollen og norsk fotball ytterligere profesjonaliseres, stiger forventinger fra klubbledere, arbeidsgivere og foresatte til treneren som rollemodell, tilrettelegger og pedagog. Vi vil arbeide for at verdier, etikk og opptreden får en sentral plass i påvirkningen og utviklingen av våre medlemmer.

Økning i antall profesjonelle fotballtrenere

Å være fotballtrener er blitt et yrke og karrierevei for svært mange. I den kommende planperioden vil det sannsynligvis være nærmere 2 000 fotballtreneren med ansettelse på heltid i norsk fotball. Dette stiller krav til foreningen om å kunne tilby god rådgivning, assistanse og at juridisk kompetanse stilles til rådighet ved behov. Vår ambisjon er likevel å skape økt interesse for arbeidsrett blant våre medlemmer, slik at de selv i større grad kan føle trygghet og sikkerhet i sitt arbeid. Ansvaret for egen karriere ligger først og fremst hos den enkelte trener. 

Forutsigbarhet

Målet er også å jobbe for at fotballtreneryrket i større grad blir forutsigbart med krav til ordnede forhold rundt ansettelse, kontrakter, respekten for arbeidsmiljølovens regler og hensynet til at profesjonen sammenliknes med andre karriereveier i samfunnet. Lykkes vi her, vil norsk fotball kunne få et konkurransefortrinn fremfor nasjoner vi i dag konkurrerer med.

Kontinuerlig utviklingsprosess

Fotballtreneren må stå i en kontinuerlig utviklingsprosess om norsk fotball skal ha fremganger og mål skal nås. Vår oppgave er derfor å bidra til å skape nysgjerrighet, dele kunnskap og inspirere trenere i hverdagen. Dette skal gjøres gjennom i planperioden å videreutvikle vår plattform «Fotballtreneren» (magasin, nettside, podkast, TV, radio og bruken av sosiale medier.)  I tillegg skal vi arbeide for å opprettholde Cupfinaleseminaret posisjon som norsk fotballs største og ledende møteplass for fotballtrenere på alle nivåer. Hvor faglig påfyll, inspirasjon, etterutdanning, kollegialitet og respekten for trenerrollen dyrkes. 

Et unikt fellesskap

Norsk Fotballtrenerforening tilbyr et fellesskap for fotballtrenere på alle nivåer. Målet om å øke antall medlemmer i foreningen opprettholdes. Dette budskapet må frontes tydeligere, bedre og med mer kraft! Dette vil styrke økonomien og bidra til økt legitimitet. 

Vi er under press!

NFT erfarer at respekten for trenerrollen er under press. Å gjenreise respekten for trenerrollen vil derfor være et sentralt fokusområde. Vi må arbeide for å gi våre medlemmer mer kunnskap og bidra til økt bevisstgjøring rundt hvordan skape forståelsen av trenerens rolle i klubb relatert til arbeidsgiver, spillerne, foresatte, media og andre aktører som påvirker miljøet rundt trenernes virke. 

Bidra og kom med innspill

Skal vi lykkes med NFTs ambisjon må vi stå sammen som én organisasjon. Vi har tatt viktige steg i så måte i nærmere 40 år. Men NFT trenger innspill, forslag og oppbacking fra vår flotte medlemsbase. Vil du ta del i dette viktige arbeidet. Da kontakter du meg!