Har midlertidig ansatte fotballtrenere rett til fast ansettelse?

Fotballtrenerforeningen mottar jevnlig spørsmål fra fotballtrenere om de kan ha rett til fast ansettelse etter å ha vært midlertidig ansatt over lengre tid. De fleste fotballtrenere vil ikke ha en slik rett. Når kontraktens utløp nærmer seg, kan det likevel være kjekt å være kjent med et par andre rettigheter.

  • Av Sjur Obrestad Gabrielsen, advokat, Advokatfirmaet Hjort DA. Artikkelen er hentet fra Fotballtreneren nr. 1/2022

De fleste fotballtrenere i Norge er midlertidig ansatte. Det vil si at arbeidsforholdet utløper til en bestemt dato, typisk noen få år etter oppstart av arbeidsforholdet. Ofte tilbys trenere en forlengelse av sitt eksisterende arbeidsforhold, som regel i form av en ny, tidsbegrenset avtale som begynner umiddelbart etter at den forrige utløper. Dermed jobber mange i samme stilling over flere år, selv om de ikke er fast ansatt. Trenerforeningen mottar jevnlig spørsmål fra fotballtrenere som lurer på om de i en slik situasjon kan ha rett til fast ansettelse. 

Grunnen til at mange spør om dette, er antakelig at det kan oppleves lite rimelig å bli ansett som midlertidig ansatt når man har jobbet i samme stilling i flere år, og arbeidsforholdet i praksis oppfattes som fast. Det er nettopp slike betraktninger som gjør at lovgiver har laget regler som i visse tilfeller gir midlertidig ansatte rett til fast ansettelse. 

Fra lovgivers side er nemlig hovedregelen fast ansettelse, og lovgiver ønsker ikke at det skal være mulig å fravike hovedregelen uten at dette er godt begrunnet. Av den grunn må alle midlertidige ansettelser bygge på et særlig grunnlag, og det særlige grunnlaget må være reelt. 

For arbeidsavtaler i sin alminnelighet, vil midlertidig ansettelse normalt bare være lovlig og aktuelt dersom arbeidet som skal utføres er av midlertidig karakter (eksempelvis sesongarbeid eller prosjekter), eller hvis arbeidstakeren skal vikariere for en eller flere arbeidstakere i permisjon eller lignende. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) bokstav a og b. 

De fleste fotballtrenere vil imidlertid ikke være midlertid ansatt på grunnlag av et av disse unntakene. De vil derimot være midlertid ansatt på grunnlag av det særlige unntaket som gjelder for midlertidig ansettelse av «idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten» etter arbeidsmiljøloven 14-9 (2) bokstav e. Dette unntaket har ingen begrensninger verken i hvor lenge man kan avtale at et midlertidig ansettelsesforhold skal vare, eller i hvor mange ganger et midlertidig ansettelsesforhold kan fornyes. Dette i motsetning til hva som er regelen for andre arbeidstakere som er ansatte på lovlig midlertidige arbeidskontrakter. For midlertidig ansatte utenfor den organiserte idretten, vil en arbeidstaker automatisk få fast ansettelse hvis det midlertidige ansettelsesforholdet har vart sammenhengende i mer enn 4 år, og i noen tilfeller allerede etter 3 år, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9 (7). Konsekvensen av at denne rettigheten ikke gjelder for «idrettsunntaket» i arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) e), er at de fleste fotballtrenere ikke vil ha rett til fast ansettelse, selv ikke dersom de har jobbet i samme stilling over flere år. 

Unntak fra dette kan tenkes dersom treneren ikke er midlertidig ansatt på grunnlag av «idrettsunntaket» i arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) e), men på et annet grunnlag (for eksempel som vikar eller fordi treneren ble ansatt for et spesifikt prosjekt), men dette hører nok til sjeldenhetene. 

Selv om de fleste fotballtrenere ikke vil ha rett til fast ansettelse, er det verdt å merke seg et par andre regler når kontraktens utløp nærmer seg. Arbeidsmiljøloven § 14-9 (5) slår fast at arbeidstaker som har vært ansatt i mer enn ett år, har krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden senest én måned før fratredelsestidspunktet. Dersom fristen ikke overholdes, kan arbeidsgiver ikke kreve at arbeidstakeren fratrer før én måned etter at varsel har blitt gitt. Fotballtrenere som har vært midlertidig ansatt i mer enn ett år, kan med andre ord kreve å stå i stillingen helt til én måned etter at arbeidsgiver har gitt skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden. I praksis innebærer dette en mulighet for å motta mer lønn.

Det hender også at vi kommer borti midlertidig arbeidsavtaler hvor vedkommende verken kan sies å være trener eller en leder innen den organiserte idretten. I så fall vil normalt heller ikke vilkårene for midlertidig ansettelse i henhold til «idrettsunntaket» være oppfylt, og vedkommende vil etter omstendighetene kunne hevde fast ansettelse etter hovedregelen. Problemstillingen dukker også av og til opp i tilfeller hvor arbeidstakeren til dels er ansatt som trener, mens resten av arbeidstiden går til administrative oppgaver som ikke er lederoppgaver. Da kan vedkommende etter omstendighetene kreve fast deltidsansettelse for den delen av stillingen som ikke kvalifiserer til lovlig midlertidig ansettelse.