Utlysning UEFA B-lisens kurs

Norges Fotballforbund har nå lyst ut årets UEFA B-lisens utdanning. Det gjennomføres totalt 11 kurs fordelt over hele landet. Ett av kursene er bare for kvinnelige deltakere og arrangeres i Oslo. Søknadsfrist er 15. mars.

Foto: Thomas Brekke Sæteren/fotball.no

UEFA B-lisensutdanningen er trinn 2 av 4 i NFFs trenerutdanningsstige og primærmålgruppa er trenere i ungdomsfotballen. 
  Under forutsetning av tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere, vil det i 2022 bli arrangert 11 kurs med maksimalt 24 deltakere hvert sted.

For å bli tatt som som deltakere på UEFA B-lisens utdanningen må treneren ha fullført hele NFF Grasrottreneren, og i etterkant ha vært aktiv som trener i minst én sesong.

Retningslinjer for prioritering og uttak

Kretsene skal benytte følgende retningslinjer ved uttak:

 • Trenererfaring – minst ett år etter gjennomført NFF Grasrottreneren. Lite erfaring kan kompenseres med en godt gjennomført økt på forkurset og/eller gode referanser
 • Evaluering av praksisøkt på forkurs. Treneren må vise at han/hun kan planlegge økta godt ut fra tema og momenter, samt under gjennomføringen av økta vise både fotballfaglig innsikt og hensiktsmessig pedagogikk. Det er ikke tilstrekkelig å være en god aktivitetsleder, her skal man kunne påvirke spillsituasjoner ut fra tema og momenter.
 • Trenere som jobber med spillere fra 11 år og oppover prioriteres foran trenere for gruppen 6-10 år.
 • God spillererfaring kan være en fordel med tanke på å bli en god trener. Dermed ikke sagt at en god spiller nødvendigvis blir en god trener.

Etter søknadsfristen er gått ut gjennomfører kretsene forkurs. Deretter rangerer kretsene sine søkere og sender en innstilling til NFF sentralt som foretar det endelige uttaket i samarbeid med trenerutviklere i kretsene. Uttaket blir offentliggjort medio mai.

Mål for UEFA B-lisens

Etter gjennomført utdanning skal treneren kunne analysere, forstå og utnytte sentrale områder og læringsmomenter i fotball, og dermed kunne legge opp til hensiktsmessig treningsaktivitet – og gi fornuftig veiledning i spillsituasjoner.

Hovedtemaer

 • Tilrettelegging for læring – gjennom god planlegging og organisering av økter
 • Læring og formidling – fra trener til spiller. Treneren som veileder
 • Påvirke spillsituasjoner på feltet – ut fra temaer og momenter i de ulike fasene i NFFs spillemodell/Landslagsskolen
 • Kampforberedelser og kampledelse
 • Treneren som leder
 • Relasjonskompetanse
 • Fotballferdighet – ut fra de fire dimensjonene som påvirker et lags fotballferdighet
 • Landslagsskolen
 • Angrepsspill ut fra spillfaser og de fire dimensjonene
 • Forsvarsspill ut fra spillfaser og de fire dimensjonene
 • Keeperen som en del av laget – evne å veiledere keeperen i spillsituasjoner
 • Fotballfysikk
 • Kampobservasjon/analyse
 • Arbeid med individuelle utviklingsmål (mellomfasearbeid)

Gjennomføring

Arrangørkretsene har to ulike gjennomføringsmåter (se søknadsskjema): 
a) Første samling en uke, andre samling fredag-søndag cirka 3 måneder etter. 
b) Samlinger tre helger (helg 1 torsdag-søndag, helg 2 og 3 fredag-søndag).

I begge variantene er det en klar hovedvekt på «treneren på feltet», der hver trener skal ha minimum sju økter totalt (cirka 15 minutter per økt). Det øves i ulike spillsituasjoner, der treneren skal organisere og lede aktiviteten, samt veilede ut fra et tema og avgrensede momenter. I forbindelse med treningsøktene jobbes det mye i grupper, der en planlegger og evaluerer øktene. Gjennom forelesninger og diskusjoner får du også mye annen læring i diverse temaer.

Alle arbeider også med oppgaver over en periode på to-tre måneder. I tillegg skal den enkelte trener arbeide med egne utviklingsmål mellom samlingene.

Ved fullført og bestått UEFA B-utdanning tildeles lisens ut året og for tre nye år.

Kurssteder og datoer

StedSamling 1Samling 2Samling 3
Oslo (kvinner)11.-14. august19.-21. august4.-6. november
Oslo7.-13. august21.-23. oktober
Trondheim1.-7. august2.-4. november
Bodø14.-20. august28.-30. oktober
Tønsberg9.-12. juni17.-19. juni7.-9. oktober
Fredrikstad6.-12. november10.-12. februar 2023
Førde8.-14. august11.13. november
Kristiansand20.-26. november10.-12. februar 2023
Drammen25.-28. august2.-4. september2.-4. desember
Lillestrøm 9.-12. juni24.-26. juni23.-25. september