Derfor trenger vi en trenerforening

Norsk Fotballtrenerforening hadde ved årsskiftet omkring 3 000 medlemmer. Vår søsterorganisasjon i Sverige (SFT) hadde ved utgangen av 2019 under 100 medlemmer. Dette er en klar påminnelse om at det ikke er en selvfølge at en kan opprettholde en velfungerende interesseforening om ikke mange nok trenere mener dette er viktig for utvikling av trenere og trenerrollen i norsk fotball.

VIKTIG ARBEID: Norsk Fotballtrenerforening har i over 30 år gjort en stor og viktig jobbe for å sikre og styrke trenernes kår og posisjon i norsk fotball. Det arbeidet skal fortsette. Her fra styremøte i forbindelse med Cupfinaleseminaret 2019. Fra venstre: Bjørn Frode Strand, Mathias Haugaasen, Dag Opjordsmoen, redaktør Ivar Thoresen, Margunn Haugenes, leder Elin Nicolaisen og Stian Theting. Foto: Teddy Moen
  • Artikkelen er hentet fra Fotballtreneren nr. 1/2020

Gjennom snart 35 år har NFT etablert seg som den største trenerforeningen i Europa sett i forhold til folketallet. Dette er det all grunn til å være stolt over. Men det må aldri bli en sovepute! For selv om foreningen er i ferd med å bli en stadig tydeligere stemme i norsk fotball og vinner respekt for sin utrettelige kamp for fotballtrenerens respekt og rettigheter, er det fortsatt mange slag å utkjempe og kamper å vinne.

Slike seire oppnås kun gjennom langsiktig og strategisk arbeid for å sikre et sterkere stillingsvern, bedre utdanning og etterutdanning, samt utvikling av organisasjonen vår. Derfor trenger vi en profesjonell administrasjon med nødvendig kompetanse og et sterkt ønske om å bidra tilbake til våre medlemmer. Med ønske om å bidra til en forskjell!

Den beste garantien for å sikre forutsigbarhet og service er å ta vare på de medlemmer vi har, samtidig som mange, nye medlemmer rekrutteres inn.

Hvordan kan vi bli større?

Norsk fotball har over 28 000 fotballtrenere om vi regner at på hvert lag i norsk fotball er det en trener. Det betyr at potensialet for å vokse som forening, er stort. Foreningen har gjort en rekke grep gjennom årene for å øke medlemstallet, men vi vet at nøkkelen for en markant økning er betinget av en rekke forhold.

Men ingenting er viktigere enn at medlemmer anbefaler et medlemskap i NFT for andre trenerkolleger. Ingen er bedre selgere enn fotballtrenere som opplever at Trenerforeningen betyr noe for dem, deres utvikling og selvrespekt som trenere. Derfor håper jeg at mange av dere vil bruke 2020 til å tale varmt og foreningen og de mulighetene et medlemskap kan gi.

Betal kontingenten!

Medlemskontingenten er en svært viktig inntektskilde for NFT og helt avgjørende for foreningens drift. Denne ble sendt ut til alle medlemmer i begynnelsen av februar. Administrasjonen bruker mye tid på å få denne inn. Jeg benytter derfor anledningen til å oppfordre alle medlemmer om å gjøre opp denne, slik at vi ikke må bruke unødvendig tid på purring og ekstraarbeid på innkreving. Dette er tid som bør heller brukes på andre prioriterte områder for foreningen.

Hvor går foreningen?

På årsmøtet – som foreløpig er utsatt på ubestemt tid – vil et forslag til en ny strategiplan for foreningen de tre neste årene bli lagt frem. Det er allerede gjort et godt arbeid med denne i styret og administrasjonen

Vi har gjort prioriteringer på våre kjerneområder som er fagforening, fag og forvaltning. Foreningen er i en positiv utvikling, men er preget av å være sårbar i forhold til enkeltpersoner som legger ned en formidabel innsats for å drifte og utvikle foreningen.

Ambisjonen i denne planperioden er å gjøre det enda mer tydelig hva våre prioriteringer er, for å bedre styringsfarten og evnen til måloppnåelse. Samt skaffe flere og bedre ressurser til arbeidet gjennom å øke medlemstallene, få med flere samarbeidspartnere og utvikle Cupfinaleseminaret som den viktigste møteplassen for trenere i norsk fotball.

Hensynet til fotballtreneren er kjernen i NFTs sjel. Siden oppstarten i 1986, har vi lykkes med å skape en god forening som ivaretar medlemmenes ønske om service og oppfølging. Men ambisjonen er å kunne tilby en enda bedre oppfølging av våre medlemmer i takt med utviklingen på trenersiden.

Utdanning og etterutdanning er viktige premisser for utvikling av dyktige fotballtrenere. God spillerutvikling henger nøye sammen med god trenerutvikling. Vi vil derfor være en sterk pådriver for at at tilbud for utdanning, etterutdanning, impuls og faglig påfyll ivaretas på en god måte i norsk fotball. Og at kostnadsnivået for utdanning av fotballtrenere holdes på et akseptabelt nivå.

Norsk fotball trenger flere trenere og bedre trenere, spesielt på jente- og kvinnesiden. Ambisjonen vår er å få flere kvinner med i foreningen.

Dannelse er viktig

Dannelse i forhold til trenerrollen må forsterkes. I en tid hvor trenerrollen og norsk fotball ytterligere profesjonaliseres, stiger forventninger fra klubbledere, arbeidsgivere og foresatte til treneren som rollemodell, tilrettelegger og pedagog. Vi vil arbeide for at verdier, etikk og opptreden får en sentral plass i påvirkningen og utviklingen av våre medlemmer.

Å være fotballtrener er blitt et yrke for svært mange. I den kommende planperioden vil sannsynligvis nærmere 800 fotballtrenere ha sitt virke innen norsk fotball. Dette stiller krav til foreningen om å kunne tilby god rådgivning, assistanse og at juridisk kompetanse stilles til rådighet ved behov. Vår ambisjon er likevel å skape økt interesse for arbeidsrett blant våre medlemmer, slik at de selv i større grad kan føle trygghet og sikkerhet i sitt arbeid. Målet er også å jobbe for at fotballtreneryrket i større grad blir forutsigbart med krav til ordnede forhold rundt ansettelse, kontrakter, respekten for arbeidsmiljølovens regler og hensynet til at profesjonen sammenliknes med andre karriereveier i samfunnet.

Kontinuerlig utviklingsprosess

Fotballtreneren må stå i en kontinuerlig utviklingsprosess om norsk fotball skal ha fremganger og mål skal nås. Vår oppgave er derfor å bidra til å skape nysgjerrighet, dele kunnskap og inspirere trenere i hverdagen. Dette skal gjøres gjennom i planperioden å videreutvikle medlemsbladet Fotballtreneren, våre nettsider og bruken av sosiale medier.

I tillegg skal vi arbeide for å opprettholde Cupfinaleseminaret posisjon som norsk fotballs største og ledende møteplass for fotballtrenere på alle nivåer. Hvor faglig påfyll, inspirasjon, etterutdanning, kollegialitet og respekten for trenerrollen dyrkes.

Styrke felleskapet

Norsk Fotballtrenerforening tilbyr et fellesskap for fotballtreneren på alle nivåer. Fokus på økt antall medlemmer i foreningen vil opprettholdes. Dette vil styrke økonomien og bidra til økt legitimitet. Vi skal være den kollektive stemmen til fotballtrenere i Norge, og jobbe målrettet for å gjøre foreningen mer synlig i norsk fotball.

Vi erfarer at respekten for trenerrollen er under press. Å gjenreise respekten for trenerrollen er derfor et fokusområde i denne planperioden. Vi må arbeide for å gi våre medlemmer mer kunnskap og bidra til økt bevisstgjøring rundt hvordan skape forståelse av trenerens rolle i klubb relatert til arbeidsgiver, spillerne, foresatte, media og andre aktører som påvirker miljøet rundt trenernes virke.

I det kommersielle markedet, må foreningen sikre bedre inntekter som skaper god aktivitet og muligheter til å nå våre mål og ambisjoner.

Vi vil lykkes med våre ambisjoner om vi står sammen som én organisasjon.

Trenerforeningen ser det som viktig at det er et kontinuerlig fokus på trenerens anseelse og stilling i samfunnet. I så måte er det avgjørende at både den enkelte av oss og foreningen bruker aktuelle anledninger til å fortelle, utdype og forklare om trenerrollens substans. Omgivelsenes oppfatning vil bare kunne endres ved at kunnskapen om treneryrkets innhold og karakter fremtrer tydelig.