Trenerkontrakten – en treners viktigste venn og støttespiller

Som en del av programmet for etterutdanning for UEFA Pro- og A-lisens under det 28. Cupfinaleseminar i 2016, holdt juridisk rådgiver for NFT, advokat Claude A. Lenth, ett foredrag om trenerkontrakter og viktigheten av dem.

FOTBALL OG JUS: Claude A. Lenth om trenerkontrakter – foredrag for norske topptrenere 17. november 2016 på Cupfinaleseminaret. Foto: ADVOKATFIRMAET HJORT

Norsk Fotballtrenerforening har de siste årene hatt en pågående prosess rundt en revidering og oppdatering av trenerkontrakter for fotballtrenere i ulike kategorier. NFT har sett nødvendigheten av å styrke dette arbeidet og gjennom dette bevisstgjøre medlemmer og trenere om viktigheten av å ha kunnskap om arbeidsavtaler i fotballen.

Claude A. Lenth holdt ett interessant foredrag den 17. november på UBC foran ca. 200 fotballtrenere. Tilbakemeldingene var gode fra forsamlingen, og gjennom denne seansen er NFT trygge på at flere fotballtrenere nå har en bedre forståelse av hvorfor det er nødvendig og viktig å kunne mer om trenerkontrakter, dets oppbygning og innhold.

Oppdaterte treneravtaler

– Nødvendig å revidere gammel standardkontrakt fra 2004 (omforent avtale NFT, NTF og NFF)

 • Ny arbeidsmiljølov i 2006
 • Styrke trenernes posisjon og økonomisk forutberegnelighet
 • Forenkle kontraktene

– Dialog mellom Trenerforeningen og Norsk Toppfotball uten å oppnå enighet om ny(e) felles standardkontrakter

– Trenerforeningen vil lansere sine egne standardkontrakter for trenere (2 typer):

 • En uoppsigelig midlertidig kontrakt (gjensidig bindingstid)
 • En midlertidig kontrakt med 6 mnd. oppsigelsestid

Viktige forhold en fotballtrener må vurdere rundt trenerkontrakten

Før signering:

 • Midlertidig vs. fast ansettelse
 • Oppsigelse vs. uoppsigelig
 • Forhåndsavtalt sluttpakke/«frikjøp»
 • Arbeidsinstruks og rapporteringslinjer
 • Vilkår for evt. «sign on»
 • Lønnsregulering ved opp-/nedrykk
 • Tydelige bonusavtaler
 • Andre ytelser
 • Feriepenger av alle utbetalinger
 • Klubben bør dekke sykepenger utover 6G
 • Pensjon og forsikring
 • Utgiftsgodtgjørelse

Viktige forhold en fotballtrener må vurdere rundt trenerkontrakten (del 1)

Under ansettelsesforholdet:

 • Evt. endringer i trenerkontrakten bør være skriftlig
 • Dialog med ledelsen og spillergruppe
 • Evt. utfordringer bør tas opp så tidlig som mulig
 • Dokumentere eget arbeid/oppfølging

Viktige forhold en fotballtrener må vurdere rundt trenerkontrakten (del 2)

Ved tvist/opphør i avtaleperioden:

 • Klubbene må forholde seg til Arbeidsmiljølovens regler
 • Klubben kan ikke terminere trenerkontrakten uten saklig grunn
 • Klubben skal gjennomføre drøftelsesmøte med treneren før evt. beslutning om oppsigelse. Treneren kan møte med rådgiver.
 • Oppsigelsen må være formriktig (skriftlig etc.)
 • Treneren har rett og plikt til å gå på jobb ut oppsigelsestiden
 • Treneren kan kreve forhandlinger med arbeidsgiver ved oppsigelse
 • Treneren har ikke ubetinget rett til «å stå i stillingen» etter oppsigelsestiden ved evt. tvist
 • Treneren kan ta ut søksmål mot klubb og kreve erstatning for økonomisk tap og tort og svie
 • Fratredelsesavtale