Nye FIFA-regler kan være til fordel for fotballtrenere i en oppsigelsessituasjon

FIFA har med virkning fra 1. januar i år innført nye regler av betydning for fotballtreneres ansettelsesforhold. De nye reglene er av begrenset betydning utover det som allerede følger av den norske arbeidsmiljøloven, men kan i enkelte tilfeller styrke rettighetene til trenere som urettmessig blir sagt opp.

Foto: NTB

Av Advokat Claude A. Lenth og advokatfullmektig Sjur Obrestad Gabrielsen, advokatfirmaet Hjort

Overordnet om reglene

De nye FIFA-reglene for trenere er inntatt som et vedlegg til FIFAs eget regelverk. Norske fotballklubber er gjennom Norges fotballforbunds lov i utgangspunktet forpliktet til å overholde FIFAs regelverk. Hvorvidt NFF og norske fotballklubber er forpliktet til å overholde de nye reglene fullt ut etter sin ordlyd, eller om det er tilstrekkelig at de mest sentrale prinsippene overholdes, er foreløpig et åpent spørsmål som NFF for øyeblikket ser nærmere på. Det er i alle tilfeller klart at reglene kun vil være gjeldende i den grad de er til gunst for treneren sammenlignet med det som allerede følger av norsk rett, ettersom arbeidsmiljøloven ikke kan fravikes til «ugunst for arbeidstaker», verken gjennom forhåndsavtale med treneren eller gjennom Norges fotballforbunds lov. Vi anbefaler derfor NFTs medlemmer å ta utgangspunkt i at reglene gjelder fullt ut – men kun dersom dette er til fordel for treneren.  

Flere av forholdene som reguleres i FIFA-reglene er allerede dekket i arbeidsmiljøloven, og har derfor begrenset praktisk betydning for norske fotballtrenerkontrakter. På enkelte punkter går imidlertid FIFA-reglene lenger i favør av trenere enn det arbeidsmiljøloven gjør. Dette kan få praktisk betydning i en oppsigelsessituasjon.

Krav til overholdelse av trenerkontrakt

Art. 3 i FIFA-reglene fastslår et prinsipp om at tidsbegrensede trenerkontrakter (dvs. midlertidige ansettelsesforhold) i utgangspunktet bare kan bli avsluttet ved kontraktens utløp eller ved gjensidig avtale inngått i avtaleperioden. Reglene åpner likevel for at kontrakter kan sies opp før utløpstiden dersom trener eller klubb kan vise til at det foreligger såkalt «just cause». «Just cause» vil enkelt sagt foreligge dersom en av partene ikke har oppfylt sine kontraktsmessige forpliktelser, og kontraktsbruddet er vesentlig. Fra trenerens side vil det for eksempel foreligge «just cause» for oppsigelse dersom klubben ikke overholder sine lønnsforpliktelser. Fra klubbens side kan det foreligge «just cause» dersom treneren ikke møter på jobb eller ikke utfører sine arbeidsoppgaver. Svake sportslige resultater utgjør ikke «just cause». 

FIFA-reglenes prinsipp om at en kontrakt bare kan avsluttes dersom det foreligger «just cause», gir støtte til det grunnleggende synspunktet som også arbeidsmiljøloven bygger på; at det ikke skal være kurant for arbeidsgiver å kvitte seg arbeidstaker uten en god grunn. Den praktiske betydningen for norske trenerkontrakter er imidlertid begrenset, ettersom det klubben som arbeidsgiver uansett ikke kan bringe en arbeidsavtale til opphør med mindre det foreligger saklig oppsigelsesgrunn eller lovlig avskjedsgrunn, selv om det eventuelt skulle foreligge «just cause» etter FIFA regelverket og praksis.

FIFA-reglenes prinsipp om uoppsigelighet gjelder i utgangspunktet også for trenere, slik at heller ikke treneren personlig kan si opp en midlertidig ansettelsesavtale uten «just cause». Dette er ikke uten videre forenlig med arbeidsmiljølovens ufravikelige regler, ettersom arbeidsmiljøloven i utgangspunktet gir arbeidstaker rett til å si opp arbeidsforholdet når som helst så lenge oppsigelsestiden oppfylles, med mindre partene på forhånd har avtalt at arbeidsavtalen skal være uoppsigelig. Etter norsk rett vil en uoppsigelig, midlertidig arbeidsavtale bare være balansert og gyldig dersom arbeidsgiver – som en motytelse til at arbeidstaker har gitt slipp på retten til fri oppsigelse – har frasagt seg retten til å si opp arbeidstaker i avtaleperioden selv dersom det foreligger «saklig grunn» etter arbeidsmiljøloven. FIFA-reglenes prinsipp om at heller ikke en trener kan si opp kontrakten i avtaleperioden kommer derfor ikke til anvendelse med mindre klubben i arbeidsavtalen har frasagt seg retten til å si opp treneren før avtalt tid, selv om klubben skulle få saklig oppsigelsesgrunn i løpet av den avtalte perioden.  

Økonomisk oppgjør ved usaklig oppsigelse

FIFA-reglene bygger på et prinsipp om at en part som har brutt kontrakten uten «just cause», skal betale kompensasjon til den andre parten. Reglene inneholder enkelte nærmere retningslinjer for hvordan kompensasjonen skal beregnes. Utgangspunktet er at treneren skal ha kompensasjon tilsvarende verdien av resterende lønnsutbetalinger ut den avtalte kontraktsperioden. Dersom treneren tar nytt arbeid, skal det gjøres fradrag i kompensasjonen slik at treneren ikke får dobbelt betalt. Treneren skal likevel uansett ha en kompensasjon på minst tre månedslønner, og i grove tilfeller opp til seks måneder. Reglene inneholder ingen nøyaktig regulering av den kompensasjonen en trener skal betale til klubb dersom trenerens oppsigelse er uten «just cause». 

Dersom en klubb sier opp en trener uten «saklig grunn», kan treneren motsette seg oppsigelsen med henvisning til reglene i arbeidsmiljøloven. Dersom oppsigelsen heller ikke oppfyller vilkårene for «just cause», kan treneren også påberope seg FIFA-reglene. Dette kan etter omstendighetene være mer fordelaktig for treneren.

Oppsummering

For en treners del har de nye FIFA-reglene størst praktisk betydning dersom treneren har inngått en tidsbegrenset, uoppsigelig arbeidsavtale, og treneren blir sagt opp før utløpstiden uten at det foreligger «just cause» og «saklig grunn». Treneren kan da påberope seg oppgjørsreglene i FIFA-reglene dersom disse er mer fordelaktige for treneren enn reglene etter arbeidsmiljøloven. Dersom partene ikke har avtalt at arbeidsavtalen skal være uoppsigelig, eller det er inngått fast arbeidsavtale (ikke midlertidig/tidsbegrenset), er det bestemmelsene i arbeidsmiljøloven alene som gjelder ved eventuelt opphør av arbeidsforholdet.