Påvirkning i treningsmiljøet for barn og ungdom

Svært mange i barne-og ungdomsfotballen deltar i flere idretter enn bare fotball. Derfor må vi som trenere kunne se helheten av de påvirkninger som disse blir utsatt for i de ulike treningsmiljøene.

MER ENN FOTBALL: Mange barn og unge driver med flere idretter enn bare fotball. Olympiatoppen har felles retningslinjer for trenere i all barne- og ungdomsidrett. Foto: Ivar Thoresen
  • Av Reidar Schjei

Norges Fotballforbund har selvsagt sine egne retningslinjer for nettopp dette, det samme har andre særforbund og Idrettsforbundet. Olympiatoppen som øverste kompetanseorgan i norsk idrett favner alle idretter og har sin egen utviklingsfilosofi rettet mot trenere i barne-og ungdomsidretten.
Derfor kan det være greit å ta med noen avsnitt fra Olympiatoppen sin nettside rundt dette emnet:

Kunnskap, formidling og rollemodeller

Trenerne har en sentral posisjon i påvirkningen av unge utøveres idrettslige utvikling. 
For utøvere er trenerne viktige både som kunnskapsformidlere, verdiformidlere og rollemodeller. Trenernes adferd og holdninger har derfor ofte avgjørende innflytelse på hvordan unge opplever ulike forhold i sitt treningsmiljø. Kunnskapsrike trenere som viser en gjennomtenkt praksis knyttet til de elementer vi har omtalt ovenfor vil i stor grad kunne påvirke unge utøveres utvikling over tid på en positiv måte. Trenere som har en mer ubevisst praksis kan i verste fall bidra til å begrense unge utøvers utviklingsmuligheter.

Grunnleggende behov, utvikling og gjennomføring

Olympiatoppen har tatt frem følgende kjennetegn på hva treneren til morgendagens utøvere bør praktisere i idrettshverdagen.

  • Treneren skal ha kunnskap om barn- og ungdoms grunnleggende behov, vekst og utvikling og legge vekt på å anvende disse kunnskapene i sitt praktiske virke.
  • Treneren skal ha god kunnskap om utvikling av generelle tekniske ferdigheter, fysiske kvaliteter, mentale egenskaper og grunnleggende kunnskap om utvikling av spesifikke ferdigheter og kvaliteter.
  • Treneren skal bidra til å skape nærhet til og samhandling med gode rollemodeller. Treneren skal være bevisst sin egen funksjon som rollemodell.
  • Treneren skal bidra til å skape idrettsmiljøer med fokus på læring, utvikling, utfordringer og mestring.
  • Treneren skal bidra til på skape treningsmiljøer som bygger på trygghet, trivsel og tillit der fokus på langsiktig utvikling går foran fokus på kortsiktige resultater.
  • Treneren skal bidra til å skape treningsmiljøer der ungdoms trang til frigjøring og egenstyring benyttes aktivt og positivt i treningsprosessen for å legge grunnlag for utøvernes evne til å ta ansvar for egen utvikling.

Det vi trygt kan si er at Fotballforbundet er på samme linje som Olympiatoppen.

Illustrasjonsbilde NIF OKIllustrasjonsbilde: Norges Idrettsforbund

Foreldre sin påvirkning i treningsmiljøet

Olympiatoppen ser at foreldre/foresatte kan best bidra til positiv utvikling av unge utøvere gjennom å vise interesse og framfor alt spille på lag med utøvernes trenere. Samt bidra med positivt engasjement overfor hele det idrettsmiljø deres ungdommer er en del av. For at foreldre skal kunne opptre som medspillere i ungdomsidretten er kunnskap om de verdier, mål, metoder og prinsipper det jobbes etter avgjørende. Dette betyr at informasjon til og kommunikasjon med foreldrene er viktig. Hver treningsgruppe må ha en person som har ansvar for slik informasjon og kommunikasjon. Dette behøver ikke være en av trenerne, men personen må ha god kunnskap om prinsipper for utvikling av ungdom i idretten. I tillegg til informasjon og kommunikasjon er det viktig at idrettsmiljøet involverer foreldre i arbeidet med ungdomsidretten og gir dem klart definert arbeidsoppgaver.

Foreldre/foresatte som sammen med klubbmiljøene bidrar til at unge utvikler gode vaner og holdninger for å kunne mestre utfordringer de møter i sitt treningsmiljø, vil bidra til at unge etter hvert kan nå sine idrettslige mål. Foreldre/foresatte som ensidig blir opptatt av egne barns resultater i enkeltkonkurranser, vil ofte bidra til å begrense barnas videre utviklingsmuligheter.

Oppsummering

Barn, ungdom, idrett og trening er ofte diskutert og vi finner mange ulike meninger om emnet innenfor og utenfor idretten. Med bakgrunn i de overstående punkter kan du lese Olympiatoppens grunnsyn.