Foreldre er en ressurs i barnefotballen

Alle foreldre er en fantastisk ressurs, særlig innen Grasrotfotballen. Her bør denne resursen utnyttes på best mulig måte i samspill med klubben og ikke minst lagets trenere.

VIKTIG RESSURS: Foreldre er en svært viktig ressurs i mange ulike roller for å støtte klubben, laget og trenere. Foto: Reidar Schjei
  • Av Reidar Schjei

For at foreldre skal kunne «spille på lag» i barnefotballen er kunnskap om de verdier, mål, metoder og prinsipper det jobbes etter avgjørende. Alt dette finner man i klubbhåndboka og klubbens sport plan på klubbens nettside.
Starten på årets sesong blir utsatt på grunn koronapedemien. Derfor kan vi kanskje benytte tiden til å få på plass foreldreressursene til sesongstart for de som enda ikke har alt på plass.

Foreldrevettregler

Det første som berører litt av klubbens verdier er å følge NFF sine foreldrevettregler.
For å få et godt klima på og utenfor banen, så er det avgjørende å ha gode relasjoner og  dialoger med foreldregruppa. Det er viktig å klargjøre klubbens verdier, retningslinjer og lagets kjøreregler overfor foreldrene, slik at de blir bevisst sin rolle. Foreldremøter er en god arena for å skape og vedlikeholde denne bevisstheten. Bruk gjerne foreldrevettreglene som en inngang til foreldremøter som eksempel her:

  1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
  2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
  3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
  4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
  5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
  6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
  7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

Foreldrekontakt

Alle lag bør  ha en foreldregruppe som klubben kommuniserer med gjennom sine innformasjonskanaler, det er møter, nettside, ulike sosiale medier.
Hver foreldregruppe bør ha en talsperson som har ansvar for slik informasjon og kommunikasjon innad i gruppa. Vedkommende bør ha god kunnskap om prinsipper for utvikling av barnefotballen,   samt involverer foreldre i arbeidet rundt laget. Dette vil kanskje bidra til at foreldre/foresatte som ensidig blir opptatt av egne barns resultater , forstår at dette kan vær med å begrense barns utviklingsmuligheter. Her er det viktig å få frem kunnskap i hva som legges i begreper som differensiering, hospitering osv.

Her et eksempel hva en foreldrekontakt kan ta seg av:

• Møte på foreldremøter for laget (og gi beskjed dersom de ikke har anledning til å delta)
• Holde seg oppdatert om aktiviteter i laget via e-post og hjemmesider
• Delta på sin andel av dugnader som laget og klubben til en hver tid avholder
• Bidra til å spre en ”positiv ånd” i laget

Kampvert

NFF anbefaler at alle lag har foreldre som på rullering kan være kampvert ved lagets hjemmekamper. En trener og lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse med en kamp, og for å sikre en fin ramme rundt aktiviteten er kampvert et tiltak som har vist seg å være vellykket. Det er både viktig og hyggelig at hjemmelaget har en vert som tar imot gjester, og en kampvert har også en tydelig og respektert rolle under kampen. Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play. Kampverten har på gul kampvertvest og har med seg foreldrevettkort. Han bør også kunne gripe inn når ivrige foreldre/foresatt bryter foreldrevettreglene.

Lykke til med årets sesong når den enn kommer igang